Allah’ın 14 sıfatı vardır. Bunlardan altı tanesine “zâti” sıfatlar, sekiz tanesine de “sübûtî” sıfatlar denir

Allah’ın Zatî Sıfatları

1) Vücud: Var olmak. Allah vardır, yokluğu düşünülemez.
2) Kıdem: Allah’ın varlığının başlangıcı yoktur. Allah sonradan meydana gelmiş bir varlık değildir, hiçbir şey yok iken O yine vardı.
3) Beka: Allah’ın varlığının sonu yoktur. Herşey yok olduktan sonra Allah’ın varlığı yine devam edecektir.
4) Vahdaniyet: Allah’ın bir olması demektir. Allah birdir, eşi, ben¬zeri ve ortağı yoktur.
5) Muhalefetün Li’l-havadis: Sonradan olan şeylere benzememek. Allah, yaratıklarından hiçbirine benzemez.
6) Kıyam Binefsihi: Allah’ın varlığı kendilidendir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, herşey O’na muhtaçtır.

Sponsor Bağlantılar

Allah’ın Sübûtî Sıfatları

1) Hayat: Diri olmak. Allah devamlı olarak diridir.
2) İlim: Bilmek. Allah geçmişi, geleceği, gizli ve açık herşeyi bilir. Kalplerden geçenleri de bilir.
3) Sem’i: işitmek. Allah herşeyi işitir.
4) Basar: Görmek. Allah herşeyi görür.
5) İrade: Dilemek. Allah diler, dilediğini yapar.
6) Kudret: Gücü yetmek. Allah sonsuz kudret sahibidir, herşeye gücü yeter.
7) Kelam: Söylemek. Allah söz sahibidir, sözünü peygamberlerine duyurmuştur. Kur’an, Allah’ın sözüdür.
8) Tekvin: Yaratmak. Allah yaratıcıdır. Kâinattaki herşeyi yaratan O’dur. Var olmasını dilediği bir şey, “ol” deyince hemen oluverir. Var olan bir şeyi de dilediği zaman yok eder.