Kök ya da gövde durumundaki fiillere gelerek onlardan adlar türeten eklerdir.

–ce   (–ca, –ce)
düşünce, eğlence, söylence, sakınca

Sponsor Bağlantılar

–gen   (–gan, –gen, –kan, –ken)
kaygan, üretken, girişken, alıngan, kırılgan, sıkılgan, çalışkan, saldırgan, atılgan, konuşkan, unutkan, iletken, değişken, çekingen, girişken

–ge   (–ga, –ge, –ka, –ke)
bilge, süpürge, kavurga, bölge, bileşke, gösterge

–gi   (–gı, –gi, –gu, –gü, –kı, –ki, –ku, –kü)
at, as, sür, çizgi, keski, çal, duygu, gör, say, bilgi, sevgi, dergi, ör, vurgu, sal, vergi, bitki, yetki, bulgu, bas

–gin   (–gın, –gin, –gun, –gün, –kın, –kin, –kun, –kün)
üzgün, yorgun, bezgin, bitkin, seçkin, dalgın, şaşkın, olgun, küskün, durgun, pişkin, yangın, soygun, bozgun, bilgin

–i   (–ı, –i, –u, –ü)
gezi, kazı, gömü, koşu, soru, korku, koku, örtü, yazı, doğu, batı, sayı, takı, artı, açı, ölü, sıkı, dolu

–ici   (–ıcı, –ici, –ucu, –ücü)
yanıcı, dondurucu, patlayıcı, kalıcı, kesici, yazıcı, yıkıcı, kavurucu, satıcı, alıcı, verici, üzücü, sıkıcı, ısıtıcı, soğutucu, kırıcı, sürükleyici, besleyici, izleyici

–ik   (–k, –ak, –ek, –ık, –ik, –uk, –ük)
durak, konak, tapınak, ölçek, uçak, batak, tarak, bıçak, kaçak, dilek, istek, yatak, adak, parlak, titrek, yıkık, düşük, sökük, yanık, yenik, uyuşuk, kırık, soğuk, dişlek, konuk, şımarık, ılık, öksürük, çürük

–m   (–m, –ım, –im, –um, –üm)
yaşam, doğum, ölüm, üretim, tüketim, seçim, durum, gelişim, uçurum, bakım, onarım, biçim, kesim, alım, satım, dilim, içim, pişirim

–n    (–n, –ın, –in, –un, –ün)
tütün, esin, basın, yayın, yığın, ekin, sorun, yazın, dizin, sayın

–nç   (–(ı)nç, –(i)nç, –(u)nç, –(ü)nç, –ç)
bilinç, övünç, sevinç, basınç, inanç, korkunç, gülünç, iğrenç, utanç, kazanç

–nti   (–(ı)ntı, –(i)nti, –(u)ntu, –(ü)ntü; –tı, –ti, –tu, –tü)
gezinti, sarsıntı, silinti, kazın, süprüntü (süpür–üntü), kırıntı, döküntü, çalın, ayrıntı (ayır–ıntı), saplan, bağlan, yaşan, kalın, görün, sıkıntı, özenti

–iş   (–ış, –iş, –uş, –üş)
bul, açılış, kapanış, kurtul, yağış, dönüş, uç, göster, yanlış (yanıl–ış), dik, kaçış

–t   (–t, –ıt, –it, –ut, –üt)
taşıt, geçit, umut, yapıt, yazıt, kesit, anıt, sarkıt, dikit, konut, yakıt, yapıt

–me   (–ma, –me)
okuma, yazma, uçurtma, dondurma, kavurma, dinlenme, kazma

–mek   (–mak, –mek)
yemek, içmek, gülmek, uyumak, çakmak

–ti   (–tı, –ti, –tu, –tü)
karar, ürperti, belirti, bağır, sarar (sarı–ar–tı), doğrultu

–e   (–a, –e)
süre, sapa, yara, doğa, kısa, çevre (çevir–e)

–men   (–man, –men)
yönetmen, okutman, belletmen, öğretmen, eğitmen, sayman,
seçmen, göçmen, şişman


Sözcükte Yapı

Ekler

I.  Yapım Ekleri

1. Addan Ad Yapan Ekler
2. Addan Fiil Yapan Ekler
3. Fiilden Fiil Yapan Ekler
4. Fiilden Ad Yapan Ekler

II.  Çekim Ekleri

a) Ad Çekim Ekleri
1. İyelik Ekleri
2. Durum Ekleri
3. Çokluk Eki (-lar, -ler)

b) Fiil Çekim Ekleri
1. Kip Ekleri
2. Kişi Ekleri