Türkçe yapısına göre sondan eklemeli bir dildir. Gündelik yaşantımızda dili kullanırken, sözcüklere çeşitli ekler getiririz. İşte, sözcüklerle eklerin birleşimi sırasında bazı seslerde düşme, türeme, değişme gibi birtakım olaylar meydana gelir. Bunlara “ses olayları” denir.

ÜNLÜ DÜŞMESİ (Hece Düşmesi)

Sponsor Bağlantılar

Türkçede her hecede bir ünlü bulunur. Bu nedenle ünlü düşmesinin olduğu yerde aynı zamanda hece sayısı da düşer. devamı…

ÜNSÜZ DÜŞMESİ

Kimi sözcüklerde türetme ve birleştirme sırasında “ünsüz düşmesi” görülür. devamı…

ÜNLÜ TÜREMESİ

“-cık, -cik” ekiyle sözcük türetirken, sözcükte ve ekte bulunmayan fazladan bir ünlü ortaya çıkar. Bu olaya “ünlü türemesi” denir. devamı…

ÜNSÜZ TÜREMESİ

Bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldıklarında veya başka sözcüklerle birleşirken, sözcüğün sonundaki ünsüz ikizleşir. Bu olaya “ünsüz türemesi” denir. devamı…

KAYNAŞTIRMA

Türkçede sözcüklere ekler getirilirken, bazen sözcük ile ek arasına yardımcı (kaynaştırıcı) sesler girer. Bu olaya “kaynaştırma” denir. devamı…

ÜNSÜZ YUMUŞAMASI

p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten sözcük veya eklere, ünlüyle başlayan bir ek ya da sözcük getirildiğinde bu ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, g-ğ” biçimlerine dönüşür. Bu olaya “ünsüz yumuşaması” denir. devamı…

ÜNSÜZ BENZEŞMESİ

Sert ünsüzle (p, ç, t, k, f, s, ş, h) biten sözcüklerden sonra getirilen eklerin ilk harfi sert ünsüz olur. Sözcüğün son ünsüzü ile getirilen ekin ilk ünsüzü sertlik yönünden birbirine benzer, uyum sağlar. Bu kurala “ünsüz benzeşmesi” denir. devamı…

“n – b” ÇATIŞMASI

Sözcük içinde, dudak ünsüzü “b”nin, kendisinden önce gelen diş ünsüzü “n”yi, çıkış yeri bakımından kendisiyle aynı olan dudak ünsüzü “m”ye dönüştürmesine “n-b çatışması” denir. devamı…

ÜNLÜ DARALMASI

a, e” düz-geniş ünlüleriyle biten fiillere şimdiki zaman eki “-yor” getirildiğinde, bu ünlüler daralarak “ı, i, u, ü” biçimlerine dönüşür. Bu olaya “ünlü daralması” denir. devamı…

GÖÇÜŞME

Konuşma dilinde bazı sözcüklerde ünsüzlerin yer değiştirdiği görülür. Bu olaya “göçüşme” denir. devamı…

ULAMA

Ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük geldiğinde, birinci sözcüğün son ünsüzü ikinci sözcüğe ulanarak okunur. devamı…

Ses Olayları

Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi)
Ünsüz Düşmesi
Ünlü Türemesi
Ünsüz Türemesi
Kaynaştırma
   a. Kaynaştırma Ünsüzleri
   b. Koruyucu Ünsüz
   c. Zamir n’si  (Adıl n’si)
Ünsüz Yumuşaması
Ünsüz Benzeşmesi
“n – b” Çatışması
Ünlü Daralması
Göcüşme
Ulama