1. DURUM ANALİZİ

   1.1. Tarihi Gelişim
   1.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
   1.3. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi
   1.4. Paydaş Analizi
2. STRATEJİK YÖNETİM VE SWOT ANALİZİ
3. İÇSEL VE DIŞSAL DURUM GÖSTERGELERİ
4. SWOT ANALİZ TEKNİKLERİ
5. KURULUŞ İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ
   5.1. Kuruluş İçi Analiz
   5.2. Çevre Analizi

Sponsor Bağlantılar

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 1: Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet Listesi
Tablo 2: Paydaş Listesi
Tablo 3: Paydaş – Ürün/Hizmet Matrisi

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1: Durum Analizi
Şekil 2: GZFT Analizinde Temel Başlıklar
Şekil 3: Paydaş Etki/Önem Matrisi

SWOT ANALİZİ

 

Stratejin derin ve uzağı gören cinsten ise daha savaşmadan sen kazanırsın. Stratejik düşüncen sığ ve kısa erimli ise, daha savaşmadan sen kaybedersin. Zengin strateji yoksul stratejiye üstün gelir – stratejisi olmayanlar yıkılmaya mahkumdurlar. Bu yüzden muzaffer savaşçıların önce kazanıp sonra savaştığı, mağlup savaşçıların ise önce savaşıp sonra kazanmaya çalıştıkları söylenir.

                                                                                          Zhang Yu

STRATEJİK YÖNETİM VE SWOT ANALİZİ

 

İÇSEL VE DIŞSAL DURUM GÖSTERGELERİ

SWOT analizinde içsel durum değerlendirmesi yapılarak organizasyonun güçlü ve üstün olduğu yönlerin; dışsal durum değerlendirmesi yapılarak da karşı karşıya bulunulan güçlü ve zayıf yönlerin tespit edilmeye çalışıldığını önceki açıklamalarımızda belirttik. Aşağıda organizasyonda başlıca içsel ve dışsal durum göstergeleri yer almaktadır. Bu göstergelere ilaveler yapılması elbette mümkündür.

İlk olarak organizasyonda potansiyel içsel sağlamlık ve güçlülük faktörlerini tespit etmeye çalışalım. İyi bir lidere ve yetenekli yöneticilere sahip olma, yeni ve etkin teknolojileri kullanma, yeni ürünler geliştirebilme, bilgi ve becerisi yüksek çalışanlara sahip olma ve saire faktörler başlıca içsel sağlamlık ve güçlülük faktörleri arasında sayılabilir.

Organizasyonda potansiyel içsel zayıflık ve yetersizlik göstergeleri arasında ise şu konular sayılabilir: Organizasyonda stratejik bir hedefin mevcut olmaması, lider eksikliği, yetenekli yönetici ve çalışanların bulunmaması, araştırma ve geliştirmeye önem verilmemesi, kurum kültürünün oluşmamış olması, pazarlama ve satış yeteneğinin sınırlı olması, kalite ve verimliliğin düşük olması ve saire.

Yukarıda saydıklarımız organizasyonda içsel durum göstergeleridir. Dışsal göstergeler ise potansiyel dışsal fırsatlar ve tehlikelerden oluşur. Bir organizasyonda başlıca potansiyel dışsal fırsatları şu şekilde sayabiliriz: yeni müşteriler edinme fırsatı, yeni piyasalara girme fırsatı, ürün ve hizmet arzının genişletilmesi fırsatı, pazar payının artırılması fırsatı ve saire.

Organizasyonda potansiyel dışsal tehlikeler arasında ise başlıca şu göstergeleri sayabiliriz; daha düşük maliyetle mal ve hizmet üretme gücü olan rakip firmaların pazara girme tehlikesi, rakiplerin ikame ürünler pazara sunması ve satışlarını artırması tehlikesi, pazardaki büyümenin yavaşlaması tehlikesi, devletin piyasaya olan müdahalelerinin artması, enflasyon tehlikesi, müşterilerin istek ve beklentilerinin süratle değişmesi, yeni buluşların ve teknolojik yeniliklerin çok süratli olması ve saire. . Tüm bu faktörler organizasyonda değerlendirilmesi gereken dışsal durum göstergeleridir.

 

SWOT ANALİZ TEKNİKLERİ

Stratejik yönetimde durum değerlendirmesi yapılırken çeşitli analizlerin yapılması gerekir. Müşteri istek ve beklentilerinin belirlenmesi için “müşteri analizi”; pazardaki rekabet yapısını ve rakiplerin gücünü tespit etmek için “rekabet analizi”; pazar yapısını öğrenmek için “piyasa/pazar analizi”; demografik yapı, devletin ekonomideki yeri ve önemini tespit etmek için “çevre analizi” ve saire dışsal durum analizlerinin yapılması gerekir.

Bunun dışında organizasyonun kendi iç durumunu tespit için “performans analizi”; “stratejik alternatiflerin belirlenmesi” ve saire analizlerin yapılması önem taşımaktadır.

 

KURULUŞ İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ

 

 

KAYNAKÇA

*** Erol EREN, İşletme Stratejisinin Öğeleri, Önemi ve Sınırları
*** Devlet Planlama Teşkilatı, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Haziran 2006

*** Coşkun Can AKTAN, 2000’li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri, (2), Stratejik Yönetim, İstanbul: TÜGİAD Yayını,1999.

*** EYLEM, Etkin Yönetim Liderlik Eğitim Merkezi, Mayıs 2002

*** Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Genel Değerlendirme Çerçevesi, Aralık 2005, Ankara

*** www.canaktan.org

*** www.sp.gov.tr

*** www.bilgiyonetimi.org

*** www.meb.gov.tr

 

BU KONULAR İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

* SWOT Analizi (Umut Geloğlu)
* SWOT Analizi (Musa Tosunoğlu)
* Stratejik Yönetim ve SWOT Analizi