“Halanız olan hurma ağacına saygı gösteriniz; çünkü ilk hurma ağacı, Âdem’in çamur artığından yaratıldı”

Sponsor Bağlantılar

İnsan, evrimin en son sürecinde, en son varlık türü olarak meydana geldi. İnsanın ortaya çıkışıyla da, varlığın oluş evrimi tamamlandı…
Çekirdek Varlıktan, Türlerin Peş Peşe evrimi, Çekirdek Varlıktan, Türlerin Zincirleme Dönüşümlü Evrimi, Canlı Varlık Ana Türlerinin, Doğal Olarak Ardı Ardına Çıkışı ve Külli Ruhtan, Türlerin Zincirleme Dönüşümsüz Evrimi

Kâinatın ve canlıların evrim süreçleriyle oluştuğuna inanan Müslüman düşünürlerin çoğunun paylaştığı görüşler bir önceki bölümde dört başlık altında sıralanmıştı…

İbn Miskeveyh, İhvânu’s Safâ, İbn Heysem, İbn Arabî, Mevlânâ, Nâsıruddîn et-Tûsî, Muhammed Zekerriyyâ el-Kazvînî, İbn Haldun, Kınalızâde Ali Efendi ve Erzurumlu İbrahim Hakkı evrime inanan Müslüman bilginlerdendir. Bu bilginler, varlık âlemleri arasında yer alan türlerden de söz etmişlerdir. Mesela, mercan ya da yer mantarı, madenler ve bitkiler arasındaki ara türdür. Hurma ağacı ya da bazılarına göre boru çiçeği, bitkiler ve hayvanlar arasındaki ara türdür. Maymun veya bazılarına göre Nasnas adı verilen Maymun-İnsan, hayvanlar ve insan arasındaki ara tür olarak kabul edilmiştir.

“Halanız olan hurma ağacına saygı gösteriniz; çünkü ilk hurma ağacı, Adem’in çamur artığından yaratıldı” (Hadis) –Sıhhati meselesini konunun uzmanlarına bırakıyorum, GezGin-

Evrime inanan Müslüman bilginlerin hepsinin ortak görüşü, “İnsanın, evrimin en son sürecinde, en son varlık türü olarak meydana geldiği” şeklindedir. Ve onlara göre, “İnsanın ortaya çıkışıyla da, varlığın oluş evrimi tamamlanmıştır.” Bu temel tezleri dolayısıyla da “Evrim Teorisi”nden ayrılırlar.

Evrime inanan Müslüman bilginler, kâinatı, Tanrı’nın eseri olarak kabul ettikleri için, yaratılışı, kendi kendine meydana gelmiş bir olgu değil, Tanrı’nın “işi” olarak görürler. Ve yine Müslüman bilginlere göre Tanrı, hem kâinatın oluşunun başlatıcısı, hem de evrimin ya da başka bir deyişle evrimleştirmenin gerçek failidir.

Müslüman bilginlerin evrim anlayışı ile “Evrim Teorisi” savunucuları arasında ciddi farklılıklar vardır.

İnsanın maymunumsu bir canlıdan yaratılışının, insanın onuru ve ahlaki yapısına yakışmadığı, Âdem ve Havva’nın yaratılışından bahseden dini bilgilerle çeliştiği, insanın hayvanlardan mahiyet olarak farklı, şerefli bir varlık olduğu ve türlerin ayrı ayrı yaratıldığını savunan görüşlerin yanı sıra, evrimle ilgili öne sürülen fikirlerin Âdem ve Havva bahsiyle herhangi bir çelişki arz etmediğini kabul eden görüşler de bulunmaktadır.

Diğer yandan, evrime inanan Müslüman bilginler, bazı ayet ve hadisleri evrimin delili olarak gösterirken, karşıt görüşlü Müslüman bilginlere göre ise, bu tür açıklamaların zorlama ve mevcut değerler dizisine öykünme isteğinin bir sonucu olduğunu öne sürmüşlerdir.

10 Ağustos 2006’da National Geographic’in internet sitesinde yayımlanan bir haberde (James Owen’in haberi): 2005’te, ABD, Japonya ve 32 Avrupa ülkesinde yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye, yüzde 27 oranla evrime inanan ülkeler sıralamasında en alt basamakta yer alıyormuş ve Türkiye’yi yüzde 40 oranla Amerika Birleşik Devletleri takip ediyormuş. Yine aynı araştırmaya göre evrim, en fazla Türkiye’de % 51 ile reddedilmişken, Türkiye’yi % 39 ile ABD izlemiş.

2001 Ekim’de Bilim ve Ütopya dergisinde yayınlanan bir araştırmada: İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ gibi çeşitli üniversitelerin tıp, biyoloji, fizik, kimya, astronomi, jeoloji gibi doğa bilimleri fakültelerindeki 1. ve 4. sınıf öğrencilerine “İnsan türünün Havva ve Âdem’den geldiği görüşüne inanıp inanmadıkları” sorulmuş, öğrencilerin yüzde 67-80’lik bir oranı Âdem ve Havva’dan geldiklerine inandığını söylemiş ve böylece inanmayanların oranı yüzde 0-17 arasında kalmış.

2010’da Brezilya’da yapılan ankette: “Teistik Evrim”e (1) inandıklarını söyleyen ya da evrimin Tanrı tarafından yönlendirildiğini düşünenlerin oranı yüzde 59 olarak tespit edilirken, evrimi reddeden yaratılışçıların oranı yüzde 25 ve evrimin herhangi bir ilahi güce gerek kalmadan oluştuğunu söyleyenlerin oranıysa yüzde 8 olarak tespit edilmiştir. Bu rakamlar, bilimdeki evrimci değerler dizisine/ ilkelerine rağmen, evrimin maddeci ve Tanrı Tanımaz bir içerikte takdim edilmesine, önemli bir çoğunluğun mesafeli yaklaştığını göstermektedir…

GezGin
______________________
(1)
Teizm: Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanmak.
Kişisel Teizm: Tanrı’nın da insan gibi duyguları olduğuna inanmak.
Ussal Teizm: Tanrı’nın tüm nesnelerin nedeni saymak.
Deizm: Vahyi inkar ederek herkesin kendi aklına tabi olmasına inanmak.
Panteizm: Tanrı ile alemi bir saymak. (Bağnaz dinsel bir felsefi öğretidir, bilimi reddeder)
Politeizm: Çok Tanrı’cılık
Ateizm: (Teizm’in karşıtı) Tanrı’nın ve dinin olmadığına inanmak

* Tanrı’nın Yasası (1) “DNA’daki Değişiklikler”
* Tanrı’nın Yasası (2) “Çekirdek Varlık”
* Tanrı’nın Yasası (3) “Nasnas”
* Tanrı’nın Yasası (4) “Maymuna Dönüş”
* Tanrı’nın Yasası (5) “Kuran’daki Maymun”