Yaymaca/Propaganda, insanların düşünce ve davranışlarını etkilemek gayesiyle önceden planlanmış, biçimlendirilmiş bir mesajlar bütünüdür…
Ülkemiz, çok yönlü ve çok kapsamlı bir yaymaca/propaganda çamuruna batmış durumdadır… Uzun süredir iç ve dış bazı merkezler tarafından Türkiye Halkı üzerinde her tür ve her çeşidiyle sistemli bir propaganda faaliyeti yürütülmektedir… Adına “delil” denen şeyler, belge, bilgi ve dokümanlar, yürürlükteki yasalar hiçe sayılarak kamuoyuna sunulmakta, kitlelerin kanaat ve bilinci yönetilmekte ve Medya aracılığıyla da insanların düşünceleri biçimlendirilmek istenmektedir…
Hedeflenen şey her neyse, nereye varılmak isteniyorsa, toplumun ona odaklanmasını sağlayacak yöntemler uygulanmaktadır…

Sponsor Bağlantılar

Propaganda/Yaymaca; bir topluluğun düşüncelerini, duygularını, davranışlarını, tavır ve hareketlerini etki altına almak ve onları manipüle/değiştirmek etmek amacıyla söylenen söz, yayınlanan bilgi, sunulan belge, doktrin ve görüşlerdir…

Amaç; propaganda yöntemiyle doğrudan veya dolaylı olarak fayda elde etmektir. Yanı sıra, hasım görülen grubu zedelemek, onları ekonomik ve politik yalnızlığa itmektir.

Bir savaşta nihai zafer, düşmanın “Yenildim!” demesi ve yenilgiyi kabul etmesiyle elde edilir; çünkü yenilgiyi kabul etmeyen düşman, ileride tekrar sorun oluşturacak potansiyel taşır. Düşmanın moral gücünün ve maneviyatının çökertilmesi ise, ancak psikolojik harp yöntemleriyle, yani propaganda ile mümkündür.

Türkiye, son derece önemli bir coğrafyada bulunmaktadır ve bu yüzden destabilize/ istikrarsız, dengesiz edilmek istenmektedir.

Propagandanın cephanesi söz ve kelimelerdir

En güçlü silah, zamanında ortaya atılan fikirlerdir. Propaganda, gelişigüzel sarf edilen sözler değildir. Üzerinde çok uzun düşünülmüş, zaman ve zemini iyi hesaplanmış, biçim ve ölçüsü doğru belirlenmiş ve hedef kitlesi tayin edilmiş bir faaliyetler bütünüdür.

Propaganda, Psikolojik Harbin önemli bir unsurudur…

Beyaz propaganda: Propagandanın açık biçimde yapılan bir tarzıdır… Kaynak bellidir ve kendisini tanıtmak ister. Açık ve şeffaftır, doğru bilgi vermeye özen gösterir; çünkü yalan karıştırılırsa eğer, bir bumerang gibi geri döner, güven sarsılacağı için de yapılan her şey boşa çıkar.

Beyaz propaganda yönteminde esas olan şey, karşı tarafı fikri bakımdan çökertmek ve taraftarlarını azaltılmaktır. Doğru, açık ve şeffaf propagandanın, kitlelerde güven duygusu uyandırması bu yöntemin güçlü tarafıdır. Zayıf tarafıysa, yayılma alanının sınırlı olması ve serbest dolaşamamasıdır.

Beyaz propagandanın ana malzemesi haberlerdir…

Hasım tarafın hataları, varsa suiistimalleri malzeme olarak kullanılır. Bu malzemenin ne zaman, ne şekilde, nasıl ve hangi ölçüde kullanılacağı ise planlanmak zorundadır. Psikolojik savaşta hedef, kalenin zayıf yönünün tespiti ile oradan yüklenmek, hedefe ısrarlı ve tekrar eden atışlar yapıp, direncini kırmaktır.

Beyaz Propaganda, zihinlerde açılan gediklerdir…

Bunu sağlamak için belirlenen hedef, binlerce kez tekrarlanan aynı söz ve eylemlerle yıpratılır. Eğer bir kimse beyaz propagandaya maruz kalmışsa, sabırla ve ısrarla zihinlerde açılan gediği kapatacak söz, davranış ve eylemlerde bulunmak zorundadır.

Gri propagandanın ana malzemesi rivayetlerdir…

Gri propaganda: Psikolojik Harbin önemli propaganda yöntemlerinden biridir. Bulanık bir tarzdır. Burada kaynak belli değildir ve doğruluğu kanıtlanamaz. Yalan veya iftira olduğu da kesin belli değildir. Gri propaganda rivayetlere dayanır. Çalışma alanının sınırlı olmaması, serbestçe dolaşması ve muhatapların merakını kışkırtarak kabul görmesi yöntemin güçlü yanıdır.

İnsan üzerinde propaganda hissi doğurmaz. Propagandanın mekanizması belirsiz olduğundan, gri propaganda sırasında en heyecan verici konular kullanılabilir. Doğru bir olayın içine bir dizi yalan karıştırılarak muhatabın küçük ve gülünç duruma düşürülmesi amaçlanır.

Senaryo iyi kaleme alınmışsa eğer, hayret edilecek derecede geniş bir alana yayılır ve rivayetler dilden dile dolaşır.

Gri Propaganda, zihinlere atılan soru işaretleri ve şüphelerdir…

Gri propagandada hedef; kusurlu, noksan ve belirsiz bir şeyin, tam ve yeterli gösterilmesi olabilir; fakat aksi de olabilir. Tam, yeterli ve açık olan bir şey, şüpheli hale getirilerek gölgelenir. Her türlü çelişki kullanılır. Çelişki yoksa sanki varmış gibi algılar oluşturulur. Böylece zihinlere soru işaretleri ve şüpheler atılır.

Kara Propagandanın ana malzemesi yalan, iftira ve sahte/üretilmiş delillerdir…

Kara Propaganda: Daha sinsice ve kurnazca• uygulanan bir tarzdır. Kara propaganda yönteminde hile, entrika, yalan, iftira, fitne, sinsilik ve sahte delil daha gözü pek bir biçimde kullanılır.

Gerçekleri çarpıtmak, inançları sarsmak, mağdurun etrafında güvensizlik yaymak ve mağdur aleyhine kamuoyu oluşturmak amaçlanır. Kara propaganda mekanizmasını işleten mobbingci/Psikolojik şiddet uygulayıcı (1) kendisini gizleme gereği duyar.

Kara propaganda mekanizmasının işleticileri bir kişiden çok, bir ekip (çete) tir. Bu yüzden kaynağın gizliliğine büyük önem verilir. Her ne sebeple olursa olsun kaynak ortaya çıktığında her türlü sorumluluk reddedilecek şekilde önceden hazırlık yapılır. Kaynak deşifre olmadıkça; yalanlar, rivayetler, şayialar, dedikodular hızla ve esrarengiz bir şekilde yayılır.

Kara Propaganda, kişiliklere sürülen leke, zihinlere sürülen çamurdur…

Kara propagandanın temel amacı, muhatabı psikolojik çöküntüye uğratmak, kişiliğinin imhasını sağlamaktır. Bu yöntemin uygulayıcıları kalplerinde hiçbir ahlak ve vicdan duygusu taşımazlar. Onlara göre amaca ulaştıracak olan her yol mubahtır. Her tür yasa dışı yöntemi kullanarak hedefi kişiliksiz bir Mankurt’a dönüştürmeye çalışırlar.

Psikolojik Şiddet Uygulayıcısı, kara propaganda için her yolu ve her aracı malzeme olarak kullanır; yeter ki amaca ulaştırsın ve yeter ki hedefte hem psikolojik hem fiziksel bir zarar meydana getirsin. Psikolojik Şiddet uygulayıcısı hain emellerine ulaşmak için her tür kirli yöntem ve aracı kullanmaktan çekinmez.

Kara propagandada kadınlar da önemli bir malzemedir; hedef kişilerin, namus, şeref ve onuru hakkında şaibeler oluşturulur, onları, insan yüzüne bakamaz hale getirmek için çalışmalar
yapılır.

Kara propaganda gizli ve sinsice yürütüldüğünden, muhatabın kara propagandaya karşı koyması çok zordur. Korku duygusu uyandırılarak muhatabın çevresindeki insanların ondan uzaklaşması sağlanır. Böylece tek güvenecekleri gücün kendileri olduğu hissi verilir.

Sosyal psikoloji araştırmalarına dayanan bazı teknikler propaganda çalışmalarında kullanılır.
Mesajın hangi yollarla ulaştırılacağı önemlidir; ancak, bilgiyi paylaşma ve yayma teknikleri yalnızca propaganda mesajıyla birleştiği zaman propaganda, bir strateji halini alır…

Korkuya başvurma: Korkuya başvurma genel nüfusta korku yaratarak bir konuya destek sağlamayı amaçlar.
Tren etkisi: Hedef kitleye “herkes bunu yapıyor” diyerek bir hareket tarzı kabul ettirilir.
Kalabalığa katıl: Bu teknik insanların kazanan tarafta olma dürtüsünü kullanır. Hedef gruba, bunun bir kitle hareketine dönüştüğü ve onların da katılmasının kendi çıkarlarına olduğu söylenir.
Kaçınılmaz zafer: Trene henüz katılmamış olanlar, kesin zafere giden yolda gidenlere katılmaya çağrılır. Hali hazırda trende olan veya kısmen trende olanlara da kalmalarının en iyi davranış biçimi olduğu telkin edilir.
Direkt emir: Bu teknik, karar verme sürecini basitleştirmeyi amaçlar. Propagandacı resimler ve kelimeler kullanarak dinleyicilere tam olarak ne yapmaları gerektiğini söyler. Diğer olası seçenekleri ortadan kaldırır. Emri vermek için otorite, figürleri kullanılabilir ama şart da değildir. Sam amcanın “seni istiyorum!” resmi, bu tekniğin çarpıcı bir örneğidir.
Reddin elde edilmesi: Bu teknik, bir fikrin nefret edilen, korkulan veya küçük görülen bir grupta popüler olduğu imajı verilir; bu fikrin reddinin temin edilmesi sağlanır.
Parıltılı genellemeler: Parıltılı genellemeler bilgi veya akıl yürütme gerektirmeden kabul edilmesini sağlamak için yüksek değer taşıyan olgular ve inançlarla alakalandırılmış, yoğun duygusal ve çekici sözlerdir. Demokrasi, insan hakları, barış, özgürlük, onur gibi duygularla ilişkilendirilir.
Anlamları hep olumludur: Propagandacının olguları ve programları her zaman iyidir, tercih edilir, erdemlidir.
Rasyonalizasyon/Usavurma (2): Bireyler veya gruplar tartışılır davranış veya inançları bazı genellemelerle akılcı yapmaya çalışabilirler. Muğlak ve hoş sözler genellikle böyle hareket ve inançları haklı göstermek için kullanılır.
Kasıtlı muğlaklık/Belirsiz: Genellemeler kasıtlı olarak muğlaktır ki, hedef kitle kendi yorumlarını katabilsin. Hedef kitleyi, gerçekliğini analiz etmeden, uygulanabilirlik veya mantık yönünden incelemesine fırsat vermeden, bazı belirsiz sözlerle harekete geçirmektir.
Transfer: Aynı zamanda ilintilendirme olarak da bilinen bu teknik, bir birey, grup veya bir değerin iyi veya kötü özelliklerini bir diğerine hedef kitleye kabul ettirmek veya reddettirmek için aktarmaktır. Bu teknik genellikle suçu, problemin bir üyesinden diğerine transfer etmek için kullanılır.
Nedeni aşırı basitleştirmek: Karmaşık sosyal, politik, ekonomik veya askerî sorunlara, popüler genellemelerle cevap verilir.
Sokaktaki adam: Sokaktaki adam yaklaşımı propagandacının görüşünün sokaktaki adamın sağduyusu tarafından da desteklendiğini göstermektir. Hedef kitlenin güvenini kazanmak için gayri resmi bir hava ve tarzda sunulur. Propagandacılar sokak dili ve davranışı kullanarak, kendi görüşlerinin ortalama bir kişinin de görüşü olduğu izlenimi verir.
Tanıklık: Tanıklıklar alakalı veya alakasız alıntılardır. Özellikle bir kişiyi, politikayı, hareketi veya programı desteklemek veya yermek için söylenmiş sözlerden yapılan alıntılardır. Alıntı yapılan kişinin -uzman, halk tarafından saygı duyulan bir kişi- şöhreti sömürülür. Tanıklık, saygı duyulan bir kişinin propaganda mesajına resmi destek verdiği yalanını içerir. Bu teknik, hedef kitlenin kendini bu saygı duyulan kişi ile özdeşleştirmesi ve onun fikirlerini kabullenmesi için uygulanır.
Damgalama: Bu teknik propagandanın hedefini nefret edilen veya istenmeyen bir şeyle damgalayarak onun hakkında bir önyargı oluşmasını sağlamayı içerir.
Günah keçisi: Suçu, aslında suçlu olmayan bir kişi veya gruba atma tekniğidir. Böylece gerçekten suçlu olanlar korunur veya sorunun çözümüne harcanacak çabalar yerine, dikkatler başka noktalara çekilir.
Erdem sözleri: Bunlar bir kişi veya konuya başlandığı zaman hedef kitlede olumlu bir imaj sağlayacak sözlerdir. Barış, mutluluk, güvenlik, akıllı liderlik, özgürlük v.b. gibi.
Sloganlar: Slogan kısa, çarpıcı bir söz veya cümledir. Damgalama içerebilir. Slogan haline getirilmiş fikirler ikna edici bir içerik taşır.
İfade edilmemiş kabuller: Bu teknik, propaganda mesajı açıkça ifade edildiği takdirde kabul görmeyecekse kullanılır. Bunun yerine mesaj, sürekli farz edilir veya kabul edilir. Pazar popülizmi bu şekilde yayılmıştır.

Tarih: 22 Mart 2003, ABD Büyükelçisi Robert Pearson…
Konu: Pearson’un, “Avrasyacı” ve “Milliyetçi” diye tanımladığı, Türk Ordusunun 7 Orgenerali…

Pearson, isimleri geçen generallerin, ABD menfaatlerine karşı çıktıkları tespitinde bulunuyor, karşı hamle olarak da bu generallerle, diğer bazı üst rütbeli subayların hakkında bilgi topladığını söylüyor, kendi deyimiyle de “özel kaynak verileri” olarak adlandırdığı bu bilgileri bir kripto ile ülkesine gönderiyor…

Pearson, ülkesine gönderdiği 22 Mart 2003 tarihli telgrafında konuyu şöyle anlatıyor:

Telgraf metni: “…Türk generaller, Başbakanın davranışlarından büyük rahatsızlık duymaktadır. R. Tayyip Erdoğan güçlü bir müttefikimizdir. Orgenerallerin tutum ve duruşu, Amerikan menfaatlerinin korunması ve devamı açısından engelleyici olmaktadır…

Orgeneral Hilmi Özkök’ün sadakatli duruşu mutlaka sahiplenilmelidir. Muhalif orgeneraller, Orgeneral Hilmi Özkök’ün çizgisine itiraz etmektedirler…

Tayyip Erdoğan’ın siyasi kavrayışı ve bölge ülkeleri ile Türkiye içindeki yüksek orandaki halk desteğinin kalıcı desteğe dönüşmesi mutlak destek olarak değerlendirilmelidir. Erdoğan, kendisine desteğin devamı halinde, ABD’nin bir müttefiki olarak, Ortadoğu ve Irak dâhil olmak üzere Türk hava sahasını, kara ve demir yolları ile Mersin ve İskenderun limanlarını kullanımımıza açacağını taahhüt etmektedir…

Zaten zaman içerisinde bu imkânların büyük bölümü gerçekleşti, Bölgedeki hava hareketimize yeterince katkı sağlandı. Ancak Türk ordusundaki üst rütbeli subaylar tarafından sürekli engellenmek istenmekteyiz. Bu subaylarla ilgili özel kaynak verilerimiz CRT/kripto olarak gönderilmiştir; bu dosya ile ilgili veri toplamalarımız devam etmektedir.

Amerikan menfaatlerine karşı çıkan Orgeneraller (isimleri sıralıyor), Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök’ün emir ve talimatlarına
uymadıkları gibi, Org. Hilmi Özkök’e her an muhtıra verebilirler. Bu bakımdan değerlendirildiğinde güçlü bir medya grubunun oluşturulmasına acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu ihtiyaç acilen giderilmelidir. Bu konu Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılmış olup “gereğinin değerlendirileceği hakkında olumlu değerlendirmelerin yapıldığı ve yapılacağı” teyidi alınmıştır.

17 No.lu klasördeki mevcut bilgi ve belgelerin incelenerek, değerlendirilmesinde büyük yarar vardır. Yaşar Büyükanıt hakkındaki bilgi ve belgelerin R. Tayyip Erdoğan’a ulaştırılmasının onayı gerekmektedir…

Gelişmeler ışığında veriler değerlendirilecektir. A,B,C,D,E,F,G kodlu klasörlerin içeriğinin tensibi ve uygulanması için 500 kişilik özel adamların devreye sokulması gelişmelere göre değerlendirilmelidir. Onay bekliyorum.” Pearson

“Her söylenene inanma; düşün, değerlendir, kanaat sahibi ol.”

SON OLAYLAR:

CHP Milletvekili kaçırıldı!

12.08.2012 Tunceli Valiliği: “PKK, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ü kaçırmış(!?)

Tunceli’de yol kesen PKK’lılar CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ü kaçırmış… Esnaf ve vatandaşlarla görüşmek üzere sabah saatlerinde Tunceli-Ovacık İlçesi’ne giden CHP Milletvekili Hüseyin Aygün’ün yolunu kesen iki PKK’lı, şoförü ile danışmanını serbest bırakmışlar ve kendisini de 3-4 gün sonra bırakacaklarını söylemişler…

Foça Saldırısı

12.08.2012 İzmir’in Foça ilçesinde askeri servis otobüsüne yapılan ve 1 şehit (Er Özkan Ateşli), 11 askerin yaralandığı eylemin ardından, Uzman Çavuş Hasan Furkan Özmen’in de beyin ölümü gerçekleştiği açıklaması yapıldı. Ayrıca çifte bombalı bu saldırıyı “PKK’nın gizli şehir eylemcileri” denilen “Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK)” adlı birimi üstlendi.

İsrail Savaş naraları atmış!

12 Ağustos 2012 İsrail basını, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Barak’ın ülkedeki yoğun muhalefete rağmen İran’a saldırı kararında hemfikir olduklarını duyurdu!

İran’ın nükleer programı konusunda anlaşmaya varma amacıyla bu yıl sıfırdan başlatılan diplomatik görüşmelerde uzlaşılacağı umudu azalırken, İsrail’den askeri operasyon sesleri yükselmeye başladı. Başbakan Bünyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Ehud Barak’ın “çok geç olmadan” İran’ın nükleer tesislerini bombalama kararı aldığı” haberi gazete manşetleri ve televizyon kanallarına düştü. Netanyahu ve Barak, ABD’nin yanı sıra İsrail yönetici elitinin itirazlarına rağmen her şeyi göze aldığını açıkladı…

Sahipsiz vatanın batması haktır; sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.” (Mehmet Akif Ersoy)

GezGin

(1)Mobbing: bir grup insanın bir kimseye veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapması. Latince kökenli sözcük; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır. Son dönemde sosyoloji ve hukuk başta olmak üzere çeşitli alanlarda disiplinler arası çalışılan bir konu haline gelmiştir.
(2)Rasyonalizasyon: ratio (oran) kelimesinden türetilmiş, verimlilik, etkililik, etkenlik, karlılık gibi ölçütlerin tümünü kapsayan akılcı yol ya da akılcılık anlamına gelen kelime… Usavurma da denir. Psikolojide bir çeşit savunma mekanizmasıdır. Akla mantığa uygun hale getirme, gerçeklemedir kısaca.