Osmanlı döneminden bazı fetvalar…

‘Müslim olan Zeyd’e ne millettensin diye sual olundukta Millet-i Muhammed Saliyullah- Teala Aliyye Sellem dimek mi gerekir yohsa Millet-İbrahim Aleyüsselamdanım dimek mi gerekir?

Sponsor Bağlantılar

Elcevab: Milleti Muhammed saliyullahu Teala ve aliye ve selem dimek gerekir.

*****

Zeyd lanet Medine’ye ve Medine ahalisine deyip Bekir neden lanet edersin Hazret-i Resulullah-tealau aleyhim ve selem andadır dedikte Zeyd isterse olsun dese Zeyd’e ne lazım gelir?

Elcevab: Bila tehir katlolunur.

*****

Bir karyenin imamı olmayıp ahalisi ezan ve camaat ile namaz kılmayı terk eylesele ahali-i mezbure imam ittihazına ve cemaate müdavemete icbar olunur mı?

Elcevab: Olunur eba ederlerse katilleri meşrudur.

*****

Ateş ile yahut havanın hareketinden eriyen kar suyu ile gasletmek caiz olur mu?

Elcevab: Olur

*****

Zeyd-i Müslim ramazanda alenen saim iken tav’an ve mutemeda şarap hamr eylese Zeyd’e ne lazım olur?

Elcevab: Katlolunur.

*****

Zeyd sekiz yaşındaki kızı Hind-i sagireyi şu kadar akça mihr temsisiyle Ömer’e tezvic ettikten sonra zifaf vaki olup lakin Hindule(zayıf,takatsiz) cima’a mutayyıkad olmamakla vaty bulunmadan Ömer Hind’i tatlik eylese Ömer’e mihri müsemmanın nısfı mı lazım olur yohsa tamamı mı?

Elcevab: Nıfsı.

*****

Istakos ve kerevid ve istiridye ve midyenin ekli şer’an helal olur mu?

Elcevab: Kerahet-i tahrimiye ile mekruhtur.

*****

Zeyd cariyesi Hind’in oğlu olup beş altı yaşında olan kulu Ömeru sağiri Hind’den bigayrı bak ayırıp ahıra bey etmek caiz olur mu?

Elcevab:Lakin mekruhtur.

*****

Tayyıb türünden olan amberin ekli helal midir?

Elcevab: Helaldir.

*****

Zeyd’in Ömer ile araziye müteallik davasında Zeyd’in müddeasına Ömer-i Müslim üzerine zimmiler şehadet eyleseler şehadetleri makbul olur mu?

Elcevab: Olmaz

*****

Zeyd Müslim fevt oldukta oğlu Ömer-ü mürtedi (İslamlıktan, İslam dininden çıkmış) terk eylese Ömer Zeyd’e varis olur mu?

Elcevab: Olmaz’

Görüldüğü gibi hayatın her alanında fetvalar verilmiş ve alınmış. Bu denli dini duyarlılığa şapka çıkarmalı ancak bir fetva unutulmuş: Padişahlık caiz midir?

Sarayın bahçesindeki karıncalar için fetva alanlar ya da krallık rejiminin bekası için kardeş katli fetvası alanlar padişahlık caiz midir diye bir sorsalardı…

Saray imamları elbette caizdir diyeceklerdi. Kundaktaki bebeğin öldürülmesine dini kılıf bulanlar padişahlık denen firavunluğa da bir kılıf bulurlardı.