DİLMEN, İbrahim Necmi (1925), Tarih-i Edebiyat Dersleri, İstanbul: Matba-i Âmire. (Parlatır vd. 2006: 404)
Servet-i Fünun’a kadar olan devreyi anlatan eser “Edebi Teceddüdümüzün Zuhuru ve Tekâmülü” alt başlığı ile yeni Türk edebiyatı konuları en geniş biçimde ele alan ilk edebiyat tarihimizdir. Bu anlamda yenileşmenin ölçü ve sınırları üzerine olan mülahazaları da oldukça teferruatlıdır.1

Sponsor Bağlantılar

TÜRK EDEBİYAT TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI

——————————
1 Geniş bilgi için bkz.: (Okay 2006: 13)