KEY İsimleri Olmayanlar Ne Yapacak?

KEY İSİMLERİ OLMAYANLAR NE YAPACAK

Sponsor Bağlantılar

 

Kamu Görevlileri İtiraz Dilekçesi için tıklayınız…

 

KEY Kimlik Numarası Sorunu Çözüldü için tıklayınız.

Özel Sektör Çalışanları itiraz Dilekçesi için tıklayınız…

1 Ocak 1987 tarihinde yürürlüğe giren 3320 sayılı kanun uyarınca, işverenler 31 Aralık 1995’e kadar istihdam ettikleri kişiler için KEY hesabına para yatırmıştı. İşveren kesintileri 1 Ocak 1996’dan itibaren sıfırlanmıştı. KEY ödemeleri 28/07/2008 tarihinden itibaren ödenmeye başlandı. Fakat Resmî Gazetede ilan edilen listelerde ismi olmayan hak sahiplerinin nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında araştırma yaptık. 

Resmî Gazetede ilan edilen listelerde ismi olmayan hak sahipleri ne yapacak?

 

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesi şu şekildedir:

“(2) Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz. (MADDE 5 )”

Buna göre;

1- Öncelikle 3 ay içerisinde 1 Ocak 1987 tarihi ile 31 Aralık 1995’e kadar görev yaptığınız kurum ve kuruluşlarla irtibata geçiniz. Buralara yazacağınız dilekçelerle sizden yapılan kesintilerin belgelerini temin ediniz. Ayrıca dilekçenizde sizden yapılan ama zamanında bildirilmeyen kesintilerin kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilmesini isteyin. Bu işlemi yukarıdaki tarihler arasında görev yaptığınız her kurum için ayrı ayrı tekrarlamanız gerekmektedir.

2- www.keyodemeleri.com adresinden kimlik numaranıza göre yapacağınız kontrol hiçbir işe yaramayacaktır. Ayrıca Bankaya başvurduğunuzda size verilen miktarda gerçek miktar olmayabilir. Bunun için Bankaya gitmeden önce http://www.memurlar.net/haber/116050/ adresinden isminize göre indireceğiniz listelerde ad ve soyadınızı arayınız, aynı ad ve soyada sahip birçok kişi çıkacaktır. Burada hem kimlik no hem de Sosyal Güvenlik No veya emekli sicil no ya göre de arama yapmalısınız. Çünkü bir kişin hem kimlik no suna göre hem de emekli sicil no suna göre ayrı ayrı olmak üzere farklı miktarlarda paralar çıkabilmektedir.

Aşağıdaki örnekte emekli sicil no suna göre aynı kişiye ait iki ödeme görünmektedir. 

KEY isimleri olmayanlar ne yapacak

 

Aşağıdaki örnekte hem kimlik no suna göre hem de emekli sicil no suna göre aynı kişiye ait iki ödeme görünmektedir.

 

KEY isimleri olmayanlar ne yapacak

 

Aynı kişi resmi gazetelerde 3 defa yer alabilmektedir. Bankaya gittiğiniz de size birinin ödemesi yapılabilmektedir. O nedenle bankaya gitmeden önce resmi gazetelerde mutlaka adı soyadı kimlik no ve emekli sicil noya göre arama yapmalısınız.

Adınız 2 isimliyse kısaltma yapılıp yapılmadığını veya ön adınızın yazılmadığını da hesaplayarak arama yapmalısınız. Kısacası tüm olasılıkları düşünerek arama yaptıktan ve emin olduktan sonra bankaya gidiniz. Ayrıca resmi gazetenin adınızın olduğu kısmının da bir çıktısını almanı bankada işlerinizi kolaylaştıracaktır.

3- Adınıza tahakkuk ettirilen para miktarını kontrol ederken askerlik görevinizi, lojmanda kalıp kalmadığınızı da dikkate alınız.

Kanunun uygulanmasında taraflar kimlerdir?

İlgili kanun maddeleri şu şekildedir:

“a) Banka: Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketini, ifade eder.
b) EGYO: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketini, ifade eder.
c) Hak sahibi:
ç) SSK: Sosyal Sigortalar Kurumunu, (MADDE 2 – 1)”

Hak sahibi kimdir?

c) Hak sahibi: Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına konut edindirme yardımı yatırılan ve yardım tutarları gerekli bildirimler yapılarak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal etmiş olan kişiler veya bunların kanunî mirasçıları ile 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına düzenlenen bildirim formu, konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlara verilmiş ve yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal ettirilmemiş olan kişiler (SSK tarafından yardım tutarları kısmen Bankaya aktarılmış olan işçi emeklileri dahil) veya bunların kanunî mirasçılarını, ifade eder. (MADDE 2 – 1)

Hak sahibin ismi bildirememişse sorumlu kim olacak?

(2) Bu süre içinde hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgili kurum veya kuruluşlara aittir. (MADDE 3 )

(3) Kurumlar bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen listelerdeki tutarlarla bu tutarların ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakatını yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür. (MADDE 3 )

Zamanında talep edilmeyen alacaklar ne olacak?

(3) Birinci fıkra uyarınca yapılan ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir. (MADDE 5 )

Konut Edindirme Yardımı hangi yıllar arasında kesilmişti?

1 Ocak 1987 tarihinde yürürlüğe giren 3320 sayılı kanun uyarınca, işverenler 31 Aralık 1995’e kadar istihdam ettikleri kişiler için KEY hesabına para yatırmıştı. İşveren kesintileri 1 Ocak 1996’dan itibaren sıfırlanmıştı. 

——————————————————————————–

 

ÖRNEK DİLEKÇE için tıklayınız…

GÖREVİ :
ÜNVANI :
ADI VE SOYADI :
BABA ADI :
DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
SİCİL NO :
EMEKLİ SİCİL NO :
T.C.KİMLİK NO :
ÖZÜ : Konut Edindirme Yardımı

……………………KURUMUNA

Kurumunuzda ……/……/…… tarihinden ……/……/…… tarihine kadar çalışmaktaydım. Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca yukarıdaki tarihleri arasında adıma konut edindirme yardımı tahakkuk ettirilmiştir. Anılan tarihlerde adıma konut edindirme yardımı yatırılmasına rağmen 5664 sayılı kanun gereğince Resmi Gazetede kanalı ile ilan edilen hak sahiplerine ilişkin listede ismim yer almamaktadır.

5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında “ Bu süre içerisinde hak sahibine ilişkin listenin bildirilmemesi mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgi kurum ve kuruluşa aittir.” Hükmüne yer verilerek kurumların sorumluluğu düzenlenmiştir. 5. maddesi 2. fıkrasında ise; “Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.” hükümleri gereğince konut edindirme yardımı hesabını tahakkuk ettirerek ilgili bankaya bildirmekle yükümlü kurumunuzun gerekli düzeltmeyi yaparak ilgili ödemelerin yapılmasını sağlaması hususunda gereğini arz ederim.

…./…../……

İmza

Adı-Soyadı