Komisyon (2001-2007), Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, 9 Cilt, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
Alanlarında uzman bilim adamlarından oluşan bir grup tarafından hazırlanan eserin ilk beş cildi Başlangıçtan XIX. yüzyıla kadar olan dönemi kapsar. İlk üç cildi sözlü edebiyata ayrılan eserin I. cildinde; Mitoloji ve destanlar; II. cildinde; efsaneler, menkabeler, masallar ve halk hikâyeleri; III. cildinde; Türk halk tiyatrosu, fıkralar, alkış ve kargışlar, atasözleri, tekerlemeler, bilmeceler, maniler, ninniler, türküler ve ağıtlar ile Batı Oğuz ve Türkistan sahası âşık edebiyatı üzerinde durulmaktadır.

Sponsor Bağlantılar

IV. ve V. ciltler yazılı edebiyat için ayrılmıştır. IV. ciltte; Orhun Türkçesi, burkancı ve manici edebiyat ile İslami Türk edebiyatı anlatılır. Ayrıca tasavvuf edebiyatı ve XI-XV. yüzyıl Azeri ve Osmanlı sahası klasik edebiyatından bahsedilir. V. ciltte ise; XV-XIX. yüzyıl klasik edebiyatına ve bu edebiyatın kaynaklarına yer verilmiştir.

VI-VIII. ciltler, Tanzimat’tan sonra gelişen edebiyatımızı içine alır. VI. ciltte yer alan “Geç Dönem (1800-1860)” başlığı, “Nazım” ve “Nesir” alt başlıklarından meydana gelir.

VII. ciltte “Arayışlar Devri Türk Edebiyatı”, “Tanzimat Sonrası Arayışlar Devri”, “I. Meşrutiyet (1876-1894) Dönemi”, “Mutavassitîn” ve “Servet-i Fünun Topluluğu (1896-1901)” başlıkları bulunmaktadır.

VIII. cilt “XX. Yüzyıl Türk Edebiyatı” başlığını taşır. Ekonomik, siyasi ve toplumsal hayata dair açıklamaların verildiği ilk bölümün ardından Fecr-i Âti edebiyatından bahsedilir. Sonraki bölümler; “Milli Edebiyat Dönemi” ve “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı” başlıklarını taşır ve bu iki dönem türlere göre incelenmiştir.

Son cilt ise “Türk Dünyası Edebiyatı”nı kapsamaktadır. “Balkanlar ve Diğer komşu Alanlar”, “Azerbaycan, Karadeniz ve Kuzey Kafkasya Alanı”, “Türkistan Alanı”, “İdil-Ural Alanı”, “Güney ve Kuzeydoğu Sibirya Alanı” şeklindeki tasnifle Türk dünyası edebiyatını anlatmaya çalışan eserin önemli bir özelliği de her cildin sonunda zengin bir kaynakça sunmasıdır. (Okumuş ve Şahin: 2010)

TÜRK EDEBİYAT TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI