MUHASEBE STANDARTLARI

1. Muhasebe Standartlarının Gereksinimi

1900’lü yıllara gelinceye kadar denetimin amacı sadece yolsuzlukları ortaya çıkarmaktı ve bilanço denetimi yapılırdı. 1900’lü yıllardan itibaren ise sadece yolsuzluklar değil işlemlerin hatalı olup olmadığı da denetimde ön planda tutulmaya başlanmıştır.Sanayi devrimine kadar sadece bilançonun denetimi yapılırken sanayi devrimi ile birlikte bilanço yanında gelir tablosunun da denetimi ağırlık kazanmıştır. 1930’lu yıllara gelinceye kadar işletme ile ilgili bilgi talep eden kesimlerin sayısının artması bu kesimlerin denetim ihtiyacının oluşmasını da beraberinde getirmiştir.1

Sponsor Bağlantılar

Bağımsız denetim mesleğinin, toplumun hak ve çıkarlarının korunmasına hizmet etmesi gerektiği, bugün kamuoyu tarafından çok iyi anlaşılmasına karşın, ne yazık ki geçmişteki uygulamalar toplumda geniş bir kesimin zarar görmesine neden olmuştur. 1970’li yıllarda işçi şirketleri olarak adlandırılan yurtdışında çalışanların katıldığı şirketler ile borsa bankerleri tarafından toplanan fonların kaybı sonucu 1981 yılında Sermaye Piyasası Kanunu Kabul edilmiştir. Ancak kanunla getirilen düzenlemeler sorunun çözümünü sağlamamış, borsaya kayıtlı birçok şirketin ve birçok bankanın yolsuzluk ve diğer nedenlerle iflası, bağımsız denetimin kalitesinin sorgulanmasına yol açmıştır.2

Eski Mısır’da şimdiki muhasebecilerin ataları, firavunların muhasebe kayıtlarını tutuyorlardı. Hububat, altın ve diğer varlıklar kayıt altına alınıyordu. Firavunun çalışanlarından bazıları bu varlıkların cazibesine kapılarak, hırsızlık yapmaya başlamışlardı. Buna çare olarak birbirinden bağımsız iki ayrı muhasebeciye, benzer kayıtlar tutturulmaya başlandı. Belli dönemlerde bu kayıtlardaki tutarlar karşılaştırılıyordu. Böylece işletmelerde iç kontrol sisteminin ilk temelleri atılmış oldu. Tutarlar birbiri ile benzer ise sorun yoktu. Ancak önemli tutar farklılıklarının bulunmasının sonucu, her iki muhasebecinin de ÖLDÜRÜLMESİ idi.

2. Muhasebe Standardının Tanımı

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına ilişkin 1 nolu Türkiye Finansal Raporlama Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına ilişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardının kapsamı ekli TFRS 1 metninde yer almaktadır.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Ek-1 inci maddesi ile 24/2/2004 tarihli ve 2004/6924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

TÜRKİYE VE DÜNYADA MUHASEBE STANDARTLARININ GELİŞİMİ

Dipnotlar:
________________________
1 Doç.Dr. Lerzan Kavut -Doç.Dr. Oktay Taş: Uluslar arası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, İsmmo Yayın No:130, İstanbul, 2009, s.44
2 Prof.Dr. Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, Ekim 2004, s.vii