1) Büyük Harfler Aşağıdaki türden kelimelerin başına büyük harf (Capital Letter) koyulur:

Günler (Days), Aylar (Months), Genel Tatiller(Public Holidays):

Monday (Pazartesi), February (Şubat), Christmas (Noel)

Sponsor Bağlantılar

İnsanların ve Memleketlerin İsimleri -Names of People and Places:
Levent, Jack, New York, Germany

 
 
İnsanlara ait unvanlar – Titles for People:
General, Doctor, Mister, Madam

Milliyetler ve Bölgeler – Nationalities and Regions:
Dutch (Hollandalı), French (Fransız), Turkish (Türk ) Amerikan(Amerikalı)

2) Son ünsüz harfin çiftlenmesi – When to Double Final Consonants

* Bir kelimenin son sessiz harfi; ed, ing, er, est eklenirken genellikle ikilenir.

rob – robbing: soygun, soygun yapmak
sad – sadder üzgün, daha üzgün
big – bigger büyük, daha büyük
travel – traveller seyahat, seyyah
skim – skimming kayamak, kaymak almak
win – winner kazanmak, kazanan
pop – popping fırlamak, fırlamak
prefer – preferred tercih etmek, tercih edilen
hit – hitting vuruş, vurmak

*Birden fazla hecesi olan kelimelerde, ancak son heceye vurgu yapıldığında ünsüz ikilemesi yapılır.

begin – beginn ing (başla, başlamak)

Fakat:
open – opening (aç, açmak)
Defer – deferr ing (ötele, ötelemek)
offer – offering (öneri, önermek)
organ – organise (organ, organize etmek)

Dikkat!
“V, j, k, w, x” harfleri, hiç çiftlenmez.

3) Sondaki e

Aşağıdaki durumlarda, sondaki e düşürülür.

* Kelimenin sonunda “e” varsa, sesli bir son ek yapılır.

make – making (yap, yapmak)
note – notable (not, önemli, kayda değer) ride-riding (ata binmek), force-forcing (güç, zorlamak),
nose – nosy (burun, ukela), race-racist (ırk, ırkçı), slice-slicing (dilim, dilimleme)
 

* Kelimenin sonunda “ee” varsa, e düşürülmez.

agree – agreeable (kabul etmek, kabul edilebilir)

* “ge”‘ and “ce” ile biten kelimelerde sondaki e düşmez

encourage – encouragement
embrace – embraceable

İstisna: Kelime, “ce” veya “ge” ile biterse ve kelimeye giren ünlü, “o” veya “u” ise, böyle durumlarda “e” harfi düşmez:

manage- manageable (yönetmek, yönetilebilir), notice-noticeable (dikkat, dikkat edilebilir)change-changeable (değiştirmek, değiştirilebilir)

4) ie ve ei

Ana dili İngilizce olanların bile hataya düşebildiği bir imla meselesidir.Şu tekerlemeyi hatırda tutarsak, hatadan kaçınabiliriz.

“e”den önce,” i” ama “c” den sonrası hariç- i before e, except after c

relief (rahatlama)
thief (hırsız)
believe (inanmak)

Fakat “c” den sonra, “ei” gelir.

Perceive (kavramak)
receipt (alındı, makbuz)
ceiling (tavan)

5) “y” ve “i”

party – parties
hurry – She hurries to work.

Kelimenin biçimini değiştirirken de y, i harfine dönüşür. (mesela, sıfattan zarfa dönüşürken)

happy – happily
lazy – lazily
easy – easier

“y” harfinden sonra, ünsüz gelirse, sondaki “y” değişmez.

stay – stays (ikamet etmek)
enjoy – enjoys (eğlen, eğlenmek)

Ama bu kuralın istisnaları da var. (Exceptions)
say, lay, pay – said, laid, paid

“y” harfinden sonra, “-ing”, “-ism” “-ish” gelirse, “y” aynen kalır.

boy – boyish (çocuk, çocukça)
try – trying (dene – denemek)

6) “y” harfine, “ie”

Kelime “ie” ile bitiyorsa, (ing) eklemeden önce, bunu “y” harfine dönüştürmek gerekir.

die – dying (ölmek, ölüm)
lie – lying (uzan – uzanmak)

7) “c” harfi en yaygın imladır. Kelimelerin her yerinde kullanılır.

cat (kedi), actor (aktör), victim (kurban), public (halk), cactus (kaktüs)

8)”k” harfi her türlü sesi izler

Milk (süt), soak (batırmak), tank (tank), perk (domuz), peek (zirve)

9)”j” harfi genelikle “a, o, or, u” dan önce kullanılır.

just,(tam), jam(reçel), Japan (Japon), job (İş), injure (yara), Benjamin (özel isim, bizdeki Bünyamin)

10)Normal bir İngilizce kelime hiçbir zaman “v” harfiyle bitmez. Daima, “ve ” ile biter.

have (sahip olmak), give (vermek), brave (cesur), love (sevmek), receive (almak)

11) Dikkat! telaffuzda çok kolayca yararlanacağınız bir kural: Ünlüler arasındaki “s” harfi “z” şeklinde telaffuz edilir.

nose – nouz (burun), noise – noiz (gürültü)

result – rizalt (sonuç), present – prezınt (hal, şimdi)

12)”ist” ile “est” son eklerinin okunuşu aynıdır. Aradaki farkı anlamak için aşağıdaki kuralı öğrenmeniz gerekir.

-ist- son eki, bir insanın ne iş yaptığını gösterir:
artist (ressam), machinist (makineci), druggist (ilaçcı)
-est – son eki, üstünlük sıfatıdır. (superlative) :

best (en iyi), fastest (en hızlı), shortest (en kısa), youngest (en genç), oldest (en yaşlı)

13) “cian” ile ” tion” ve “sion” son ekleri ayni şekilde telaffuz edilir. Aradaki farkı çıkarmak için şunu öğren:

-cian- son eki daima insanlar için kullanılır.

Musician (müzisyen), tactician (taktisyen)

Halbuki,
– tion- ve -sion- hiçbir zaman insanlar için kullanılmaz.

Kural olarak, İngilizce kelimeler, sonuna “s” veya “es” ilavesiyle, tekilden çoğul hale getirirler.
 

Book – books (kitap, kitaplar), boy- boys (erkek çocuk, erkek çocuklar), girl – girls (kız, kızlar)

Ancak, kural dışı kelimeler de çoktur ve bunları ezberlemekten başka çare (maalesef) yoktur.

Child – children (çocuk, çocuklar)
Foot – feet (ayak, ayaklar)
Man – men (adam, adamlar)
Tooth – teeth (diş, dişler)