UDS ve KPDS sınavlarına gireceklerin mutlaka bilmesi gereken 500 kelime ve anlamları.

Türkçe – İngilizce Çeviri ve bir kelimenin anlamını öğrenmek için: NedirNedemek.Net

Sponsor Bağlantılar

Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe Sözlük


 

abate

 azalmak

abolish

 yürürlükten kaldırmak

accelerate

 hızlandırmak

accomplish

 başarmak

accountfor

 hesabını vermek, açıklamak

achieve

 başarmak

acquire

 kazanmak

act

 hareket etmek

act as

 -lık yapmak, etmek

act on behalf of

 nin lehinde

activate

 harekete geçirmek

activein/on

 da aktif olmak

adapt

 uyarlamak

adjust

 uydurmak, ayarlamak

administer

 yönetmek

admonish

 uyarmak

adopt

 evlat edinmek

advance

 İlerlemek

advertise

 ilan etmek

advise

 öğüt vermek

advocate

 desteklemek

add

 eklemek

address

 hitap etmek

aid

 yardım etmek

align

 düz bir yere koymak

allocate

 pay etmek, bölüştürmek

allow

 izin vermek

amend

 düzeltmek, ıslah etmek

analyze

 analiz etmek, çözümlemek

anticipate

 tahmin etmek, sezinlemek

apply

 başvurmak

appoint

 tayinetmek

appraise

 değer biçmek, değerlendirmek

approve

 uygun bulmak, hoş karşılamak

arbitrate

 hakem sıfatıyla karar vermek

arrange

 düzenlemek

articulate

 açıkça ifade etmek

ascertain

 tahkik etmek, soruşturmak

assemble

 monte etmek, kurmak

assert

 ileri sürmek, iddia etmek

assess

 değerbilmek

assign (was)

 ayırmak, tahsis etmek

assimilate

 benzetmek, özümlemek

assist

 yardım etmek

assume

 sanmak, üzerine almak

assure

 temin etmek, söz vermek

attain

 ulaşmak, erişmek

attend

 devam etmek, gidip hazır bulunmak

audit

 dinlemek, denetlemek

augment

 artırmak, artmak

author

 yazmak, yazarlık yapmak

automate

 otomatikleştirmek

avoid 

 kaçınmak, çekinmek

backtrack

 aynı yere geri dönmek

balance

 dengede tutmak, karşılaştırmak

become

 olmak, yakışmak

breakground

 temel kazmak

brighten

 şenlendirmek, aydınlatmak

bring

 getirmek, neden olmak

bring out

 ortaya çıkarmak, göstermek

budget

 bütçe hazırlamak, planlamak

build

 inşa etmek, kurmak

buy

 satın almak

calculate

 hesaplamak

calibrate

 ince ayar yapmak

canvass

 oy veya sipariş toplamak

catalogue

 -in katoloğunu yapmak

chair

 başkanlık etmek

challenge

 meydan okumak

change

 değiş(tir)mek, para bozdurmak

chart

 tablosunu çıkarmak

check

 önlemek, durdurmak, kontrol etm.

clarify

 arıtmak, süzmek, açıklamak

classify

 sınıflara ayırmak

clear

 temizlemek, kurutmak

close

 kapa(t)mak, sona erdirmek

coach

 eğitmek, antrenman yaptırmak

co-author

 ortaklaşa yazmak

co-develop

 birlikte gelişmek

co-direct

 birlikte yönetmek

collaborate

 işbirliği yapm., birlikte çalışmak

collect

 toplamak, biriktirmek

co-manage

 ortaklaşa yönetmek

command

 emretmek, yönetmek

commend

 emanet etmek, övmek

communicate

 nakletmek, bildirmek, haberleşmk, iletişimk

compare

 karşılaştırmak

compile

 derlemek

complete

 tamamlamak

compose

 bestelemek

compute

 hesap yapmak

computerize

 bilgisayarla hesaplamak

conceive

 tasarlamak, kurmak

conceptualize

 kavramsallaştırmak

conciliate

 gönlünü almak, yatıştırmak

condense

 koyulaşmak

conduct

 rehberlik etmek

confront

 yüzleştirmek

conserve

 korumak

consolidate

 sağlamlaştırmak

construct

 inşa etmek

consult

 bakmak

contact

 bağlantı kurmak

contract

 kapmak (a tutulmak)

contribute

 katkıda bulunmak

control

 kontrol etmek

convert

 dönüştürmek

convince

 İnandırmak, ikna

co-operate

 işbirliği yapmak

co-ordinate

 koordine etmek

correct

 doğrulamak

correlate

 karşılıkl ilişkisi olamak

correspond

 uygun olmak, inkarş. bulmak

corroborate

 doğrulamak

counsel

 Tavsiye etmek

create

 yaratmak

critique

 eleştiri yazısı

culminatein

 en son noktaya erişmek

cultivate

 yetiştirmek

dealwith

 ile meşgul olmak

decide

 karar vermek

decrease

 azaltmak

defer

 sonraya bırakmak

define

 tanımlamak

delegate

 yetki ile göndermek

deliver

 teslim etmek

demand

 talep

demonstrate

 göstermek

deploy

 açmak, yaymak

design

 planını çizmek

detail

 ayrıntılı olarak anlatmak

detect

 ortaya çıkarmak

determine

 kararlaştırmak

devastate

 harap etmek

develop

 geliştirmek

devise

 tasarlamak, icat etmek

diagnose

 teşhis etmek

direct

 doğrulamak

discover

 keşfetmek

discuss

 tartışmak

disestablish

 yerinden etmek

dispense

 dağıtmak

display

 göstermek

disprove

 çürütmek

disregard own

 aldırmamak, ihmal etmek

dissect

 dikkatle incelemek

distribute

 bölüştürmek

divert

 dikkatini dağıtmak

document

 belgelemek

double

 katlamak

draft

 taslağını çizmek

dramatize

 drametikleştirmek

draw

 resmini çizmek

drawattention

 dikkat etmek

drive

 araba sürmek

earn

 kazanmak

edit

 yayına hazırlamak

educate

 eğitmek

effect

 etkilemek

electrify

 heyecanlandırmk

eliminate

 elemek

embark on 

 -e başlamak, girişmek

embellish

 süsleyerek güzelleştirmek

empathize

 kendini başkasıyla özdeşleştirmek

employ

 görevlendirmek

enable

 imkan tanımak

enact

 yasa çıkarmak

encourage

 cesaretlendirmek

enforce

 zorla kabul ettirmek

engineer

 değişiklik yapmak

enhance

 çoğaltmak

enlarge

 genişletmek

enlist

 askere almak

ensure

 garantiye almak

entertain

 eğlendirmek

equip

 donatmak

establish

 kurmak, tesis etmek

estimate

 tahmin etmek

evaluate

 değer biçmek

examine

 incelemek

exceed

 aşmak

execute

 idam etmek

exercise

 alıştırma yapmak

exhibit 

 göstermek

expand

 genişlemek

experiment

 deney yapmak

expiate

 kefaret vermek

explain

 açıklamak

express

 ifade etmek

extract

 seçip çıkarmak

fabricate

 imal etmek

facilitate

 kolaylaştırmak

familiarize

 alıştırmak

fashion

 biçimlendirmek

figure

 biçim vermek

file

 sıralamak

fill

 doldurmak

filter

 süzmek

finance

 finanse etmek

find

 bulmak

fix

 düzenlemek

focus

 bir noktaya toplamak

follow

 izlemek

forecast

 tahmin etmek

forge

 devir dönmek

form

 oluşturmak

formulate

 formulleştirmek

forwardto

 göndermek, sevk etmek

foster

 beslemek

found

 desteklemek

functionas 

 olarak işlev görmek

gain

 kazanç elde etmek

gather

 sonuç çıkarmak

generate

 üretmek, oluşturmak

govern

 yönetmek

graduate

 mezun etmek

guide

 klavuzluk etmek

handle

 control altında tutmak

head

 yönelmek

help

 yardım etmek

hire

 kiralamak

identify

 tanımak

illustrate

 örneklerle açıklamak

imagine

 hayal etmek

implement

 yerine getirmek

improve

 geliştirmek

improvise

 hemen söylemek

increase

 çoğaltmak

index

 sıralamak

indoctrinate

 öğretmek

influence

 etkilemek

inform

 haberdar etmek

initiate

 başlatmak

innovate

 buluş yapmak

inspect

 denetlemek

inspire

 ilham vermek

install

 yerleştirmek

instigate

 kışkırtmak

instil

 fikir aşılamak

institute

 kurmak

instruct

 bilgi vermek

instrument

 çalgı çalmak

insure

 garantilemek

integrate

 bütünleşmek

interface

 sınırlı olmak

interpret

 yorum yapmak, tercümanlık yapmak

intervene

 arada olmak

interview

 röportaj yapmak

introduce

 tanıştırmak

invent

 icat etmek

inventory

 sayım çizelgesi yapmak

invest

 yatırım yapmak

investigate

 soruşturmak

involve

 içermek

judge

 değerlendirmek

juggle

 hile yapmak

justify 

 haklı çıkarmak

keep

 korumak

kindle

 tutuşturmak

launch

 piyasaya sürmek, hızla atmak

lead

 yönetmek

learn

 öğrenmek

lecture

 konferans vermek

legitimate

 yasal olmak

leverage

 etkilemek, kontrol etmek

liaison

 bağlantı

lift

 yükseltmek

listen

 dinlemek

locate

 yerini öğrenmek

log/document 

 kaydetmek deftere

maintain

 sürdürmek

manage

 başarmak

maneouvre

 manevra yap(tır)mak

manipulate

 elle işlemek, beceriyle kullanmak

map

 haritasını çıkarmak

market

 pazarlamak

master

 e hakim olmak

measure

 ölçmek

mediate

 arabuluculuk etmek

meetwith

 biriyle tanışmak

mentor

 akıl hocası

minimize

 azaltmak

model

 modellik yapmak

modify

 değiştirmek

monitor

 kontrol etmek

motivate

 motive temek, harekete geçirmek

navigate

 yönlendirmek, gemi yolc. yapmak

negotiate

 uzlaştırmak

nominate 

 tayin etmek

observe

 dikkat etmek

obtain

 içermek

offer

 teklif temek

operate

 ameliyat etmek, işletmek

optimize

 iyimser olmak

orchestrate

 uyarlamak

order

 düzenlemek

organize

 örgütlemek

originate

 başlatmak

outmaneouvre

 etkili hareket etmek

overcome

 üstesinden gelmek

oversee

 göz kulak olmak

paint

 boyamak

participate

 katılmak

pass

 geçmek

penetrate

 in içine girmek

perceive

 algılamak

perfect

 mükemmelleştirmek

perform

 rol oynamak, yapmak

permit

 izin vermek

persuade

 inandırmak

photograph

 fotoğrafını çekmek

pilot

 klavuzluk yapmk

pioneer

 öncülük etmek

place

 koymak, yerleştirmek

plan

 planlamak

play

 oynamak

playacentralrole

 merkezi bir rol oynamak

playakeyrolein

 anahtar bir rol oynamak

playanearlyrole

 erken bir rol oynamak

position

 yerleştirmek

predict

 önceden bildirmek

prepare

 hazırlamak

prescribe

 tavsiye etmek

present

 tanıtmak

preserve

 devam ettirmek

preside

 yönetmek

prevent

 engellemek

print

 yazdırmak

process

 bilgisayarda denetlemek

procure

 kazanmak

produce

 üretmek

profit

 kar etmek

program

 programlamak

project

 yöneltmek

promote

 terfi ettirmek

proofread

 yanlışları düzeltmek

prophecy

 kehanet

propose

 önermek

prospect

 araştırmak

protect

 korumak

prove

 kanıtlamak

provide

 sağlamak

publicize

 halka tanıtmak

publish

 yayınlamak

purchase

 satın almak

pursue

 peşini bırakmamak

quadruple

 dört katı olmak

question 

 soru sormak

quote

 fiyat vermek

raise

 doğmak, yükseltmek

ramrod

 inat etmek

rank

 sıralamak

realize

 farkına varmak

reason

 sebep olmak

receive

 almak, kabul etmek

recognize

 farkına varmak

recommend

 tavsiye etmek

reconcile

 barıştırmak

reconstruct

 yeniden kurmak

record

 kayıt yapmak

recruit

 işe almak

rectify

 iyileştirmek

redistribute

 tekrar paylaşmak

reduce

 zayıflamak, azaltmak

reenlist

 yeniden askere almak, işe alma

re-evaluate

 tekrar değerlendirmek

refer

 atıfta bulunmak

refine

 arıtmak

regulate

 düzene sokmak

rehabilitate

 ıslah etmek

rejuvenate

 gençleştirmek

relate

 ilişkilendirmek

relay

 naklen yayınlamak

remove

 silmek

render

 ifa etmek

renegotiate

 yeniden uzlaşmak

renounce

 terk etmek, vazgeçmek

renovate

 yenilemek

reorganize

 yeniden organize etmek

repair

 tamir etmek

replace

 yer değiştirmek

report

 rapor etmek, haber yazmak

Represent

 simgelemek, temsil etmek

request

 gerektirmek

require

 dilemek istemek

research

 araştırmak

resolve

 tekrar çözmek

respond

 yanıtlamak

restore

 yenilemek

restructure

 yeniden tasarımlamak

retrieve

 geri almak

revamp

 yenilemek, değişiklik yapmak

review

 eleştirmek

revise

 gözden geçirmek

revitalize

 güçlendirmek

revive

 yeniden canlandırmak

revolve (about)

 etrafında dönmek

rewrite

 yeniden yazmak

risk 

 tehlikeye atlamak

salvage

 mal kurtarmak

satisfy

 memnun etmek

save

 kurtarmak

save (money/time)

 saklamak

schedule

 saatini saptamak, listeye kaydetmek

score

 skoru yazmak

screen

 perdelemek, elemek

secure

 güvenceye almak

select

 seçmek

self-finance

 kendi kendine finanse etmek

sense

 hissetmek

separate

 ayrı yaşamak

serve

 hizmet vermek

service

 bakımını sağlamak

setup

 kurmak

sew

 dikiş dikmek

shape

 biçimlendirmek

share

 paylaşmak

sharpen

 kesinleştirmek

shift

 değiştirmek

ship

 göndermek

show

 göstermek

sign

 işaretlemek

simplify

 kolaylaştırmak

sketch

 tarif etmek

solace

 avutmak

solidify

 sağlamlaştırmak

solve

 çözmek

sort

 sınflamak

spark

 kışkırtmak

speak

 konuşmak

spearhead

 öncü olmak

specify

 açıkça belirtmek

stabilize

 sağlamlaştırmak

staff

 eleman sağlamak

start

 başlamak

stimulate

 harekete geçirmek

stop

 durmak

straighten

 düzeltmek

streamline

 verimlilik düzeyini arttırmak

strengthen

 güçlendirmek

structure

 yapılandırmak

study

 çalışmak, incelemek

substantiate

 kanıtlamak

substitute

 yerine geçmek

succeed

 başarmak

suggest

 önermek

summarize

 özetlemek

supervise

 denetlemek

supply

 tedarik etmek

support

 desteklemek

survey

 incelemek, teftiş etmek

sustain

 güçlendirmek

symbolize

 sembolize etmek

synthesize

 sentezle birleştirmek

systematize

 sistemleştirmek

tabulate

 çizelgelemek

takecharge of

 sorumluluğunu üstlenmek

takethelead

 liderliği ele geçirmek

talk

 konuşmak

taskwith/to

 görevlendirmek

teach

 öğretmek

tend

 eğilim göstermek

test

 test etmek

tighten

 sıkılaştırmak

time

 zamanlamak

train

 eğitmek

transcribe

 uyarlamak

transfer

 çevirmek

transform

 dönüştürmek

translate

 tercüme etmek

transmit

 göndermek

travel

 yolculuk etmek

treat

 davranmak, elden geçirmek

triple

 üç kat artmak

troubleshoot

 sorunu bulup gidermek

tutor

 özel öğretmen

type 

 daktilo kullanmak

uncover

 meydana çıkarmak

understudy

 dublörlük yapmak, yedek aktör

undertake

 üstlenmek

unify

 birleştirmek

unit

 birleşme

update

 güncelleşmek

upgrade

 yükselmek

use

 kullanmak

utilize

 kullanmak

validate

 onaylamak

verbalize

 açıklamak

verify

 doğruluğunu kanıtlamak

vitalize

 yeniden hayata döndürmek

volunteerto/for 

 gönüllü olmak

wade

 geçmek

wash

 yıkamak

weigh

 tartılmak

win

 kazanmak

withstand

 karşı koymak

work

 çalışmak

wring 

 bükmek, sıkıp suyunu çıkarmak

write

 yazmak

yield

 teslim olmak, ürün vermek

Türkçe – İngilizce Çeviri ve bir kelimenin anlamını öğrenmek için: NedirNedemek.Net