Yazar: dinibilgiler

Namaz Sûreleri ve Anlamları

Namaz Sureleri ve Anlamları Fatiha Sûresi ve Anlamı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.   Felâk Sûresi ve Anlamı Bismillahirrahmanirrahim. Kul e’ûzü bi-rabbil felâkı min şerri ma halâka ve min şerri ga-sikın izâ vakabe ve min şerrin neffasati fil ukadi ve min şerri hâsi-din izâ hased. Fil Sûresi ve Anlamı Bismillahirrahmanirrahim. Elem tere keyfe fe’ale rabbuke bi ashab-iî fil. Elem yec’al key-dehümfi tadliylin ve ersele aleyhim tayren ebabile termiyhim bihi-caretin min sicciylin fece’alehüm ke’asfin me’kûl. İhlas Sûresi ve Anlamı Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. Kâfirun Sûresi ve Anlamı Bismillahirrahmanirrahim. Kul yâ eyyühel kâfirûne lâ â’büdü mâ tâ’büdûne ve lâ entüm âbidûne mâ â’büd ve lâ ene âbidün mâ abedtüm ve lâ entüm âbidûne mâ â’büd leküm diniküm veliye diyn. Kevser Sûresi ve Anlamı Bismillahirrahmanirrahim. innâ a’ taynâkel-kevser fe-salli li-rabbike venhar inne sânı eke hüvel ebter. Kunut Duaları Bismillahirrahmanirrahim. Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük. Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes’a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık. Kureyş Sûresi ve Anlamı Bismillahirrahmanir rahim. Li iylâfi kureyşin iylâfihim rıhle’t-eş şitai vessayf...

Devamını Oku

Nas Sûresi ve Anlamı

Nas Sûresi ve Anlamı Bismillahirrahmanirrahim. Kul e’ûzü bi-rabbin nâsi melik’in-nâsi ilâh’in-nasi min şerril ves’vas’il hannasi ellezi yüvesvisü fi sudûr’in-nâsi minel cinneti ven-nâs. Nas Sûresinin Anlamı (Manası) « De ki: Gerek cinden ve gerekse insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden in¬sanların Rabbi, yegâne halikı, mâliki ve mâ’budu olan Allah (celle celal)’a sığınırım. » Nas Sûresinin Okunuşu Kabe imamı Nasser Al Qatami’den Nas Suresi’ni dinlemek için resme tıklayınız. Namaz Sûreleri ve Anlamları için...

Devamını Oku

Felâk Sûresi ve Anlamı

Felâk Sûresi ve Anlamı Bismillahirrahmanirrahim. Kul e’ûzü bi-rabbil felâkı min şerri ma halâka ve min şerri ga-sikın izâ vakabe ve min şerrin neffasati fil ukadi ve min şerri hâsi-din izâ hased. Felâk Sûresinin Anlamı (Manası) « De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöken gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen nefeslerin şerrinden, hasedini açıklayan ve hasediyle hareket eden hasetçinin şerrinden, sabahın Rabbine sığınırım. » Felâk Sûresinin Okunuşu Kabe imamı Nasser Al Qatami’den bu sureyi dinlemek için resme tıklayınız. Namaz Sûreleri ve Anlamları için...

Devamını Oku

İhlas Sûresi ve Anlamı

İhlas Sûresi ve Anlamı Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. İhlas Sûresinin Anlamı (Manası) « De ki: O Allah birdir, büyüklük onda nihayet bulmuştur, daim ve bakidir, her şeyden müstağni ve her dileğin merci’dir. Doğmamış, doğurmamıştır. Hiç bir eşi ve benzeri yoktur. » İhlas Suresinin Okunuşu (VİDEO) Namaz Sûreleri ve Anlamları için...

Devamını Oku

Tebbet Sûresi ve Anlamı

Tebbet Sûresi ve Anlamı Tebbet yedâ eb-i Lehebin ve tebbe mâ agnâ anhü mâlühü ve mâ keseb seyaslâ nâren zâte lehebin vemre’etüh hammale’t-el hatab fi cidihâ hablün min mesed. Tebbet Sûresinin Anlamı (Manası) « Ebu Leheb’in iki eli kurusun. Kendisi de kurudu gitti. Ona ne malı ne kazancı yaramadı. O da, gerdanında bükülmüş bir ip olduğu halde odun hammalı olarak karısı ile birlikte alevli bir ateşe atılacaklar. » Tebbet Sûresinin Okunuşu (VİDEO) Namaz Sûreleri ve Anlamları için...

Devamını Oku

Nasr Sûresi ve Anlamı

Nasr Sûresi ve Anlamı Bismillahirrahmanirrahim. Izâ câ’e nasrullahi vel’fethu ve re’eyten-nâse yedhulûne fi diniîlahi efvâcen fe-sebbih bi hamdi Rabbike vesîağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Nasr Sûresinin Anlamı (Manası) « Vaktaki Allah (u Teâlâ’nın nusreti gelir, fetih erişir ve insanların akın akm Allah’ın dinine girdiklerini görürsün. Artık teşbih et, Rabbine hamdeyle ve mağfiretini dile. Muhakkak ki Allah (u Teâlâ) istiğfar edenlerin tevbelerini kabul edicidir. » Nasr Sûresinin Okunuşu (VİDEO) Namaz Sûreleri ve Anlamları için...

Devamını Oku

Kâfirun Sûresi ve Anlamı

Kâfirun Sûresi ve Anlamı Bismillahirrahmanirrahim. Kul yâ eyyühel kâfirûne lâ â’büdü mâ tâ’büdûne ve lâ entüm âbidûne mâ â’büd ve lâ ene âbidün mâ abedtüm ve lâ entüm âbidûne mâ â’büd leküm dinüküm veliye diyn. Kâfirun Sûresinin Anlamı (Manası) « De ki: Ey kafirler, ben sizin tapmakta olduğunuz putlara tapmam. Siz de benim mâ’buduma tapanlardan değilsiniz. Ve ben sizin taptıklarınıza asla tapıcı olmadım. Siz de benim mâ’buduma tapıcılardan değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. » Kâfirun Sûresinin Okunuşu (VİDEO) Namaz Sûreleri ve Anlamları için...

Devamını Oku

Kevser Sûresi ve Anlamı

Kevser Sûresi ve Anlamı Bismillahirrahmanirrahim. innâ a’ taynâkel-kevser fe-salli li-rabbike venhar inne sânı eke hüvel ebter. Kevser Sûresinin Anlamı (Manası) « Biz sana kevseri verdik, o halde sen de Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Asıl zürriyetsiz olan, sana buğzedenin kendisidir. » Kevser Sûresinin Okunuşu (VİDEO) Namaz Sûreleri ve Anlamları için...

Devamını Oku

Maun Sûresi ve Anlamı

Maun Sûresi ve Anlamı Bismillahirrahmanirrahim. Era eytellezi yükezzibü bid-din fezâlikellezi yedu’ul yetime ve lâ yehuddu alâ taam-il miskin fev ey lün lil musalîiyne elleziyne hüm an salâtihim sâhune elleziyne hüm yüraune ve yemneun’el-maun. Maun Sûresinin Anlamı (Manası) « Dini yalanlayanı gördün mü? İşte, yetime fena muamele eden, yoksulu doyurmak için başkalarını teşvik etmeyen odur. Vay hallerine o namaz kılanlara ki, namazlarından gafildirler. Riyakârlık ederler, zekât vermeyi de men’eylerler.. » Maun Sûresi Dinle Kabe İmamı Nasser Al Qatami – Dinlemek için resme tıklayınız… Maun Sûresinin Okunuşu (VİDEO) Namaz Sûreleri ve Anlamları için...

Devamını Oku

Kureyş Sûresi ve Anlamı

Kureyş Sûresi ve Anlamı Bismillahirrahmanir rahim. Li iylâfi kureyşin iylâfihim rıhle’t-eş şitai vessayf fel-yâ’budû Rabbe hâzel beyti ellezi et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf. Kureyş Sûresinin Anlamı (Manası) « Kureyşin alışkanlıkları için, kışın Yemen’e ve yazın Şam’a göç etmeğe ülfet ettirdikleri için bu beytin Rabbine iba¬det etsinler ki, onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve korkudan emin kıldı. » Kureyş Sûresinin Okunuşu (VİDEO) Namaz Sûreleri ve Anlamları için...

Devamını Oku

Fil Sûresi ve Anlamı

Fil Sûresi ve Anlamı Bismillahirrahmanirrahim. Elem tere keyfe fe’ale rabbuke bi ashab-iî fil. Elem yec’al key-dehümfi tadliylin ve ersele aleyhim tayren ebabile termiyhim bihi-caretin min sicciylin fece’alehüm ke’asfin me’kûl. Fil Sûresinin Anlamı (Manası) « Rabbinin fil ashabına ne etteğini görmedin mi? O, onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Ve üzerlerine sürü sürü ebabil kuşları göndermedi mi? Ki her biri onlara ateşte pişirilmiş çamurdan taşlar atmışlardı. Allah (u Teâlâ), onları kurt yeniği yaprağa çeviriverdi. » Fil Sûresinin Okunuşu (VİDEO) Namaz Sûreleri ve Anlamları için...

Devamını Oku

Türkçe Hatim Duası

Bismillahirrahmanirrahim Allâhümme rabbenâ yâ rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semiul alim. Ve tüb aleynâ yâ mevlânâ inneke entet tevvâbür rahim. Vehdina ve veffiknâ ilel hakkı ve ilâ sıratın müstakıym. Bi bereketi hatmil Kur’ânil azim. Va’fü annâ yâ kerim. Vagfir Ienâ zünübenâ bi fadlike ve keremike yâ ekremel ekremin ve yâ erhamer rahimin. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ecmaıyn. Ey rahmeti bol, mağrifet ve ihsanı sonsuz olan Rabbimiz bize islâm gibi bir din Kur’ân gibi bir kitap ihsan ettin. Sana sonsuz şükürler olsun, bizi hidâyetinden, inayetinden ayırma yâ Rabbi. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin habibin Muhammed Mustafa (S.A.V.) hürmetine cümlemize affınla muamele eyle; Yüzlerimizin karasına bakma nar-ı cehennemde yakma, sen Rahimsin, Kerimsin, bizleri dünya ve âhirette mes’ud eyle yâ Rabbi. Burada âcizane tilâvet eylediğimiz Kur’ân-ı azimüş-şanı (okunan Hatmi şerifi) lutfen ve keremen kabule şayan eyle yâ Rabbi. Hâsıl olan ecir ve sevapları evvelen ve bizzât Kâinatın efendisi, insü cinnin nebisi iki cihan serveri Peygamberler Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) efendimizin mübarek, muazzez lâtif, şerif, nazif ruh-u saadetlerine fâkirane ve âcizâne hediyye eyledik vâsıleyle yâ Rabbi. Ruh-u Resul-i kibriyayı hepimizden ve bütün geçmişlerimizden razı eyle, yüce şefaâtlerine onları ve cümlemizi nâil eyle yâ Rabbi. Peygamberimizin vasıtalarıyla bütün Peygamberâni izamın mukaddes ruhlarına, alü ezvaci tahirat, eshâbı güzin ridvanullahi Teâlâ aleyhim ecmaın – hazretiyle tabiin tebevvût tabiî, eimme-i dini mübin, müfessirîn. Muhaddisın ulemâ-i âmilîn, sulehâi salihîn, meşayihi vâsilin, Kurrâ-i kâmilin huffazitullâh ve Cemii hamelei...

Devamını Oku

Deccal Kimdir, Nedir?

Şâbi’nin, Fatıma Bintu Kays radıyallahu anhâ’dan nakline göre Fatıma şöyle anlatmıştır: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Temimu’d-Dâri hıristiyan bir kimse idi. Gelip biat etti ve müslüman oldu. O, benim Mesih Deccâl’den anlattığıma uygun olan bir rivayette bulundu. Bana anlattığına göre, Temim, bir gemiye binip denize açılmıştır. Yanında Lahm ve Cüzâm kabilelerinden otuz kişi vardı. (Hava şartları iyi olmadığı için) onlarla denizin dalgaları bir ay kadar oynadı. Sonunda güneşin battığı esnada denizde bir adaya yanaştılar. Geminin kayıklarına binerek adaya çıktılar. Derken karşılarına çok tüylü kıllı bir hayvan çıktı. Bunlar, tüylerinin çokluğundan hayvanın baş tarafı neresi, arka tarafı neresi anlayamadılar. (Şaşkın...

Devamını Oku

Örf ve Adetlerimiz

İnsan dünyaya geldikten sonra onun hayatını tanzim eden kurallarla karşılaşır. Bu kurallardan bazıları yazılı, bazıları ise yazılı olmayandır. Örf ve adetler yazılı olmayandır. Bir toplulukta benimsenmiş ortak alışkanlık ve usullerin tamamına örf denir. Örneğin; evliliklerde düğün yapmak bir örf’tür. Adet ise topluluklar da yerleşmis usul, kaide ve göreneklerdir. Örneğin; bazı bölgelerde gençlerin erken evlendirilmeleri bir adettir. Dini konularından biri de insan davranışlarıdır. İnsan davranışlarının bir kısmı örf ve adetlere dayalı yapılır. Dolayısıyla örf ve adetlerde din ile doğrudan ilgilidir. Şöyle ki dinin koymuş olduğu değerlere ters düşen örfler ve adetler terkedilmiş ve bırakılmıştır. Örneğin; kan davası ve tefecilik yapmak,...

Devamını Oku