Yöntem

 

Hedefe ulaşmak için önceden belirlenmiş ya da izlenecek en kısa yoldur.

Sponsor Bağlantılar

 

Bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yoldur.


 

Öğrenme ünitesinin hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla teknikleri, içeriği, araç-gereç ve kaynakları ilişkili bir biçimde hizmete sunan bir öğretme yoludur.

 

 

Öğretme Yönteminin Rolü

 

 

Eğitimciler çok uzun süreden beri öğretme yönteminin rolünü, konu alanı ile olan ilişkisini tartışmaktadırlar. Bu tartışmada iki farklı görüş ortaya çıkmıştır.

 

 

Yönteme İlişkin Görüşler

 

 

1. Eğer bir öğretmen nasıl öğretileceğini biliyorsa, hangi konu alanı olursa olsun onu başarı ile öğretebilecektir.

 

2. Bir kursun konusu onun sunuluşunda başvurulan yöntem kadar önemli olamaz.

 

 

Yöntem, Hedef Ve İçerik İlişkisi

 

 

Yöntem, hedefler, süreç ve içerik ile kenetlenmiş bir bütün oluşturur. Bu bütünlüğün bozulması yönteminde işlevini bozar. Bu amaçla;

 

Yöntem ile hedeflerin ilişkileri dikkatlice kurulmalıdır.

 

Yöntem ile süreç ilişkisinin kurulmasına özen gösterilmeli çünkü eğitimin temelinde öğrenciye saygı olmalıdır.

 

Yöntem, içerik ile yakın ilişki içinde planlanıp yürütülmelidir.

 

 

ANLATMA YÖNTEMİ

 

 

Öğretmen merkezli bir öğretme yöntemi olup daha çok öğretmenin bilgiyi öğrenenlere aktarması sürecini içermektedir.

 

 

Anlatma Yönteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

 

Basit, kısa ve tam cümleler kullanılmalı.

 

Doğru anlatıma ve mesleki terimlerin kullanılmasına özen gösterilmeli.

 

Konuların ana başlıkları belirlenmeli, sunu mantıksal bir sıraya göre yapılmalı.

 

Ses tonu iyi ayarlanmalı ve arka sıradakilerin rahat duyabileceği bir şekilde olmalı.

 

Plan, kroki, grafik gibi görsel araçların kullanılmasına yer verilmeli ya da tahtaya resim ve şekil çizilmeli, uzun süre konuşmaktan kaçınılmalıdır.

 

Ara sıra sınıf tartışmalarına yer verilmeli, öğrencilere sorular sorulmalı ve gelen yanıtlara göre konu genişletilmeli.

 

Anlatırken espri ve şakalara yer verilmeli, ilgi çekici jest ve mimikler yapılmalı.

Öğrencilerin yaşantılarına uygun örnekler verilmeli.

 

Küçük gurup çalışmaları ile anlatılanların tartışması yapılmalı.

 

Anlatılanların dikkatle dinlenmesini sağlamak için ders sonunda kısa bir sınav yapılmalıdır.

 

 

TARTIŞMA YÖNTEMİ

 

 

Bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacı ile kullanılan bir yöntemdir.

 

 

Tartışma Yönteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

 

  • Gurup tartışması yapılacaksa aynı konu sınıfta oluşturulacak küçük guruplar içerisinde tartışılmalı daha sonra topluca tartışılmaya geçilmeli.

 

Tartışılacak konu ya da sorun önceden belirlenmeli.

 

Sınıfta topluca tartışma yapılacaksa öğretmen soruyu sorup bunu tüm sınıfın tartışmasını istemeli.

Bir konu bölümler halinde ayrı ayrı guruplarda tartışıldıktan sonra toplu tartışma çalışması ders sona ermeden mutlaka yapılmalı.

 

Tartışma yapılırken önemli hususlar tahtaya yazılmalı.

 

Tartışmaya dersin tamamı ayrılmamalı.

Öğrencilerin düşünce ve görüşlerini rahatça söylemelerine olanak sağlanmalı.

 

Bütün öğrencilerin tartışmaya katılmaları sağlanmalıdır.

 

 

ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ

 

 

Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır.

 

 

Örnek Olay Yönteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

 

Sınıfa getirilecek örnek olayda temel ayrıntılar iyi belirlenmiş olmalıdır.

 

Örnek olayda temel bir sorun bulunmalıdır.

 

Bu sorunun analiz edilmesi istenmeli böylece sorun iyice anlaşılmalıdır.

 

Örnek olay hedefler, ilişkiler ve değerler açısından değerlendirilmelidir.

 

Örnek olayda beklenen çözüm için öğrencilere ön bilgiler verilmeli bu amaçla ya yazılı bir rapor verilmeli ya da örnek olay ile ilgili bir video filmi gösterilmelidir.

 

Örnek olay için yönlendirici tartışma soruları önceden belirlenmeli olayın nedeni, oluş şekli ve sonuçları üzerinde tartışmalar yoğunlaşmalı.

 

Tartışma sonunda ortaya çıkan ilke ve sonuçlar ile en çok görüş birliğine varılan öneriler belirlenip bir yere kaydedilmelidir.

 

Örnek olayda elde edilen sonuçlardan ve deneyimlerden kurumlardaki çalışmalarda ne şekilde yararlanılacağı konusu üzerinde durulmalıdır.

 

 

GÖSTERİP YAPTIRMA YÖNTEMİ

 

 

Bir işlemin uygulanmasını, bir araç-gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama; sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur.

 

 

Gösterip Yaptırma Yönteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

 

Kazandırılacak beceriler önce öğretmen tarafından yapılarak öğrencilere gösterilmeli.

 

Her öğrenciye istenilen beceriyi kazanması için yeterli zaman ve tekrar yapma şansı verilmeli.

 

Gösteri anında kullanılacak şema, grafik, dia ve film gibi araç-gereçler önceden hazırlanmalı.

 

Beceriler sırayla ve aşamalı olarak öğretilmeli, bir beceri tam öğrenilmeden diğerine geçilmemeli.

 

Öğrencilere önce basit, kolay ve yapabilecekleri işler yaptırılmalı.

 

Derslik ya da atölyede her türlü sağlık tedbirleri alınmalı ve yeterli araç-gereç bulundurulmalı.

 

Dersin yapılacağı yer önceden kontrol edilip öğretime hazır hale getirilmeli.

 

Yapılacak işler bir akış çizelgesinde ya da yazı tahtası üzerinde gösterilmelidir.

 

 

PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ

 

 

Problem çözme bilimsel yöntem, eleştirel düşünme, karar verme, sorgulama ve yansıtıcı düşünme gibi terimleri içermektedir.

 

 

Problem çözmede izlenen yöntem tümevarım ve tümdengelimdir.

 

 

Problem Çözme Yönteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

 

Bir problemi çözmede izlenen yol

 

 

  • Problemin farkına varma
  • Problemin ne olduğunu tanımlama ve sınırlama
  • Problem çözümü için denenceler oluşturma
  • Veri toplama, toplanan verileri analiz edip yorumlama
  • Denenceleri test edip, kabul ya da reddetme.
  • Çözümü uygulama, elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunma.

 

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ için tıklayınız…