20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan, teknolojik gelişmeler ile birlikte bir çok alanda yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu kavramlardan birisi de popüler kültür‘dür. Bu kavramın sabit bir açıklama şekli yoktur. Bu kavramı, normal kalıplar ile ifade etmenin dışında, belli başlı kısa ifadeler ile anlatmak daha doğru olacaktır.Popüler kültür; en fazla üretilen, halk tarafında tercih edilen, onlara ait olandır. Bununla birlikte; belirli açık ya da gizli güçlerin, lobilerin, kurum ve kuruluşların daha açıkcası para kaynağını elinde bulunduranların, toplumların sosyal, kültür, ekonomik, dini, siyasi yapısına bakarak, bazenleri tam tersi bakmadan ortaya çıkardıkları, tekelci anlayıştır. Aslında popüler kültür, bir karşı çıkış ya da bir tepkidir. Her toplumda egemen olan bazı kültür kalıpları ve özellikleri mevcuttur. Bu kültürel yapı diğerlerinden farklı olarak popüler kültür kavramına karşı olup, popüler kültürde egemen kültüre karşıdır. Çünkü; popüler kültür egemen olan kültür yerine alternatif, kapsayıcı ve genel bir kültür kabul gören bir kültürün egemenliğini amaçlar. Ama belli başlı, kültürlerin egemen olduğu toplumlarda ise, egemen olan kültür sadece ve sadece bir ülkenin yada bir coğrafi sınırın içerisindedir. Popüler kültür başka bir deyişle evrensel kavramları içeren ve onları sabitleşmiş ve tekdüze hale gelmiş olan, kitle ve toplumlara sunmaktadır. Popüler kültür kavramını ifade edecek ve tanımlayacak olursak; Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel güçleri elinde bulunduran grup, kitle, toplum ya da bireylerin kendi çıkarları doğrultusunda belirli bir süre yapılan araştırmalar ve analizler sonucu, en uygun şekilde pompalamak ve dayatmak istedikleri kavramlara verilen genel isim diyebiliriz. En fazla tüketilen, en fazla tercih edilen, en fazla konuşulan ve halkın en fazla benimsediği kavram haline getirilmesi ise kitle iletişim araçları ile sağlanmaktadır. Popüler kültür dayatılan, dikte edilen ve zorunluluk olarak ortaya çıkarılan her şeyin genel adıdır. Tekelci bir anlayış ile ortaya çıkar ve bu anlayış belli başlı enstrümanlar birleşmesi ile ortaya çıkar. İlk olarak medya yolu ile vurgulanmak istenen kişiler, topluluklar, olaylar ve metalar oluşturulur. Bunların hepsi kitle iletişim araçları ile vurgulanır ve devamlı olarak hatırlatılır. Hatırda kalması için reklamlar ve bilinçaltı mesajları kullanılır. Bununla birlikte; radyo, televizyon, basın, görsel ve işitsel olarak tüm enstrümanlar kullanılır. Popüler kültür kavramında asıl olay vurgulanan değil ya da görülen değil asıl olan gizli olarak vurgulanan ve bilinçaltına verilen mesajdır. Hep gizli ve kapalı olan bu mesaj amaçlanan ve ulaşılmak istenen noktanın, popüler kültür adı altında dikte edilmesi ve hiçbir şekilde farkına vardırmadan, asıl amacın başarıya ulaşmasını sağlanmaktadır.

Sponsor Bağlantılar

Dünya genelinde; popüler kültür haline gelmek, önemli bir gücü elde etmek demektir. Bireysel boyutta bu kavramı ele alacak olursak eğer, bir kişinin ya da bireyin kendi ürettiği herhangi bir kavramın ya da nesnenin popüler kültür haline gelmesi iletişim sürecinde başlamaktadır. Bunun için, bilinçaltının ele geçirilmesi ve ona hükmedilmesi gerekmektedir. İnsan beyni şu üç kavramı unutmamaktadır. Bunlar; alkol, şiddet, cinsellik. Emperyalist politikalar sömürge amaçlı ortaya çıkmış ve asıl amaçları hep gizli olmuştur. Dünyadaki doğal kaynaklardan tutunda, hedefte olan toplum yada kitleleri kendi istedikleri gibi yönetmek isterler. Eski zamanlarda ve yakın tarihte bu savaş ile olurdu. Şu an ise; bu durum popüler kültür olarak dayatılan, kavramlar ile olmaktadır. Günümüzde kitle iletişim araçları ile ve ciber olarak bilinen elektronik dünya ile yapılmaktadır. Popüler kültür ile emperyalist amaçlar birlikte hareket etmektedir. Kişiler sabahtan akşama kadar geçen vakit içerisinde birden çok, popüler kültür malzemesi ‘nin görsel, işitsel saldırısına maruz kalmaktadır. Bireyler ister istemez, dayatılan ve dikte edilen emperyalist politikaların ürünlerinin etkisinde kalacak ve o kanala doğru yönlendirilecektir. Çünkü; sömürgeci senaristler insan doğasını çok iyi bilmektedirler. Sonuç olarak; günümüze popüler kültür bir alışkanlık ve tutum halini almıştır. Toplumların, gündelik hayatlarını istenilen ve olması gereken şekilde yönlendirip. Bu şekilde belli başlı sektörler yada alanlarda egemen olmayı amaçlayan, bunun içinde medya‘yı ve bazı enstrümanları kullanarak dünya genelde tekel oluşturmayı amaçlayan bir kavramdır. Kitle iletişim araçlarını kullanarak amacına ulaşmayı hedefler. Popüler kültür, eski zamanlardaki savaşları evrim geçirmiş halidir.