Öğretmen AtamasıKadrolu öğretmen olarak atananların atama kararnameleri ile sözleşmeli öğretmenlere ait görevlendirme onay belgeleri PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine internet aracılığıyla gönderilecektir. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmen olarak atanmış bütün adayların adreslerine, görevlerine başlamaları için 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebligat yapılarak,

Sponsor Bağlantılar

tebliğ tarihinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde göreve başlamaları gerektiği bildirilecektir. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler, atama sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren atandıkları/görevlendirildikleri il millî eğitim müdürlüklerine başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir.

Sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken kadrolu öğretmenliğe atanmış olanlara tebligatlar, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine yapılacaktır. Bu durumdaki sözleşmeli öğretmenler, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yaparak kadrolu öğretmen olarak atanmaları nedeniyle sözleşmelerinin feshini isteyeceklerdir. İstemeleri hâlinde göreve başlama esnasında gerekli olan ve hâlen geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği dosyalarında bırakılmak kaydıyla asılları öğretmene teslim edilecek, dosyaları da en kısa sürede atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

Bunlardan bulundukları eğitim kurumlarına atanmış olanlar, atama belgesinin tebliğ/tebellüğ tarihi itibarıyla, farklı eğitim kurumlarına atanmış olanlar ise tebligatı beklemeden ya da adreslerine yapılacak tebligattan itibaren en geç 15 gün içinde görevlerine başlayacaklardır.

Sözleşmeli öğretmenlerin SSK primleri ile aylıkları peşin olarak ödendiğinden, ödemelerin iadesi işlemlerine maruz kalınmaması açısından zorunlu olarak ayrılmaları gerekenlerin dışında istekli olanların ilişik kesmeleri takip eden ayın 14’ünde gerçekleştirilebilecektir.

Göreve başlayacak adaylardan, bu kılavuzun “Adaylardan İstenecek Belgeler” başlıklı 7.2’nci maddesinde belirtilen belgeler istenecektir. Belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır.” ibaresi bulunanlara ait belgeler Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulacak Sicil Kaydını İnceleme Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Sağlık kurulu raporlarında “Öğretmen olur.” kaydı bulunanlar göreve başlatılacaklardır. Sağlık kurulu raporlarında “Öğretmen olur.” kaydı bulunmayanlar, göreve başlatılmayıp iptal teklifi Bakanlığa gönderilecektir.

Göreve Başlarkan Hangi Belgeler İstenecek?

Başvuruda istenen belgelerle birlikte;
– KPSSP10 Sonuç Belgesi (aslı ya da bilgisayar çıktısı),
– Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,
– Son altı ay içinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu,
– Onaylı Elektronik Başvuru Formu,
– Mal Bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
– Beyan edilen tercihe ilişkin Askerlik Durum Belgesi,
– Millî Sporcu Belgesi (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ya da ilgili federasyonlardan alınacak).
 
Göreve Başlamayanlar Ne Olacak?

Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atama işlemi, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63’üncü maddeleri gereğince iptal edilecektir. Bu durumda olanların, atandıkları tarihten itibaren 1 yıl dolmadan yeniden öğretmenlik başvuruları kabul edilmeyecektir.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirileceklerden, göreve başlamayanlar ile belirli bir süre görev yapıp da ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden yeniden sözleşmeli öğretmenliğe başvuruda bulunamayacaklardır.