Öğretmen hizmet puanında değerlendirilecek süreler

Milli Eğitim Bakanlığında Atama ve Yer Değiştirme gibi birçok önemli işlem hizmet puanınıza göre belirlenmektedir. Bu nedenle hizmet puanınızın hesaplanması konusunda size yardımcı olmak amacıyla bu makaleyi hazırladık. İlgili sorular ve puan hesaplamasını ayrıntılı olarak bu başlık altında bulabilirsiniz.

Sponsor Bağlantılar

Hizmet bölgeleri hangi kıstaslara göre belirlenir?

1. Öğretmen ihtiyacı
2. Coğrafi durum,
3. Ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi
4. Ulaşım şartları
5. Hizmet gereklerinin karşılanması

Türkiye kaç hizmet bölgesine ayrılmıştır?

Türkiye üç hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet Bölgeleri Çizelgesine (http://altindag.meb.gov.tr/dokuman_ek1_HizmetBolgeleriCizelgesi.pdf) buradan bakabilirsiniz.

Hizmet bölgeleri öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde Bakanlıkça yeniden belirlenebilir.

Görev yeri nedir?

Görevin yapıldığı eğitim kurumunu ifade eder.

Hizmet bölgesi nedir?

Coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik gösteren hizmet bölgelerindeki illeri ifade eder.

Yerleşim yeri nedir?

Bu yönetmelikte belirlenen her hizmet bölgesinde görevin yapıldığı eğitim kurumunun da bulunduğu il, ilçe ve belde belediyesi içinde kalan mahaller ile köyleri ifade eder.

Hizmet sınıfları kaç sınıfa ayrılmıştır?

Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren il ve ilçeler gruplandırılarak beş sınıfa ayrılmıştır.

Her hizmet yılı için verilecek hizmet puanı ne kadardır?

Bu hizmet sınıflarına dâhil edilen il ve ilçeler ile bu il ve ilçelerde her hizmet yılı için verilecek hizmet puanı; İl, İlçe Sınıfları ve Puan Çizelgesinde (http://bala.meb.gov.tr/dosya/dokuman_ek2_il_ilceSiniflariVePuanCizelgesi.pdf) gösterilmiştir.

Beldelerde geçirilen hizmet sürelerine ne kadar puan verilir?

1. İl veya ilçelerin (A), (B) ve (C) hizmet sınıfları için öngörülen hizmet puanlarına bu il veya ilçelerin belde statüsündeki yerleşim yerlerinde geçirilen her yıla 2 puan ilave edilir.

2. İl veya ilçelerin (D) ve (E) kapsamındaki il veya ilçeler için öngörülen hizmet puanlarına belde statüsündeki yerler için 4 puan ilave edilir.

Köylerde geçirilen hizmet sürelerine ne kadar puan verilir?

İl veya ilçelerin (A), (B) ve (C) hizmet sınıfları için öngörülen hizmet puanlarına bu il veya ilçelerin köy statüsündeki yerleşim yerlerinde bulunan yerlerde geçirilen her yıla 6 puan ilave edilir.

İl veya ilçelerin (D) ve (E) kapsamındaki il veya ilçeler için öngörülen hizmet puanlarına köyleri için 8 puan ilave edilir.

Hizmet puanı nasıl hesaplanır?

İl veya ilçelere veya buraların belde ve köylerinde için belirlenen puanla, öğretmenin o yerleşim yerinde geçirdiği çalışma süresinin çarpımı sonucu hizmet puanı elde edilir.

Sağlık durumu özründen yer değiştireceklerin hizmet puanlarına ne kadar puan ilave edilir?

İl içinde görevli oldukları eğitim kurumlarının bulunduğu yerleşim yeri dışındaki yerlere özre bağlı yer değiştireceklerin hizmet puanlarına Sağlık durumu özrü için 14 puan ilave edilir.

Eş durumu özründen yer değiştireceklerin hizmet puanlarına ne kadar puan ilave edilir?

İl içinde görevli oldukları eğitim kurumlarının bulunduğu yerleşim yeri dışındaki yerlere özre bağlı yer değiştireceklerin hizmet puanlarına eş durumu özrü için 12 puan ilave edilir.

Öğrenim durumu özründen yer değiştireceklerin hizmet puanlarına ne kadar puan ilave edilir?

İl içinde görevli oldukları eğitim kurumlarının bulunduğu yerleşim yeri dışındaki yerlere özre bağlı yer değiştireceklerin hizmet puanlarına Öğrenim durumu özründe de 10 puan ilave edilir.

Hizmet puanı hesabında yıldan artan sürelere ne kadar puan verilir?

Yerleşim yerlerinde geçirilen değerlendirmeye esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12’si esas alınır.

Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması hâlinde kesirli puan tama tamamlanır. Ancak, bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda hizmet puanı hiçbir şekilde o hizmet sınıfı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puanı geçemez.

Aynı yerleşim yerinde bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler nasıl değerlendirilir?

Aynı yerleşim yerinde bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir.

Hizmet puanı hesabında mehil müddetinde geçen sürelere nasıl puan verilir?

Hizmet puanı hesabında görev yeri değişikliklerinde mehil müddetinde geçen süreler eski görev yerinde değerlendirilir.

Hizmet puanının hesabında değerlendirilecek süreler nelerdir?

1. Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler ile Bu kurumlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. Ve bu görevlerde geçirilen süreler Hizmet puanının hesabında değerlendirilir.

2. Diğer Personel Kanunlarına tâbi olarak geçen süreler görevin yapıldığı il veya ilçenin dâhil olduğu hizmet sınıfı için öngörülen hizmet puanı ile değerlendirilir.

3. Özel öğretim kurumlarında öğretmen/yönetici olarak geçen süreler görevin yapıldığı il veya ilçenin dâhil olduğu hizmet sınıfı için öngörülen hizmet puanı ile değerlendirilir.

4. Muvazzaf askerlikte geçen hizmet süreleri görevin yapıldığı il veya ilçenin dâhil olduğu hizmet sınıfı için öngörülen hizmet puanı ile değerlendirilir.

5. Yurtdışında geçirilen hizmet süreleri (A) ilçe hizmet sınıfı için öngörülen hizmet puanı ile değerlendirilir.

6. Yılda bir defada veya parça parça toplam doksan günden fazla bölge dışında yurt içinde ve yurt dışında geçen geçici görev süreleri, görevin geçirildiği il veya ilçenin dâhil olduğu sınıfta,

7. Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirilen süreler görevin geçirildiği il veya ilçenin dâhil olduğu hizmet puanı ile değerlendirilir.

8. Sözleşmeli, ücretli ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen iller dışında vekâleten geçirilen hizmet süreleri görevin geçirildiği il veya ilçenin dâhil olduğu hizmet puanı ile değerlendirilir.

9. Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler dışında geçirdikleri süreler görevin geçirildiği il veya ilçenin dâhil olduğu hizmet puanı ile değerlendirilir.

10. Eski yönetmelikler kapsamında görevli oldukları il, ilçe ve diğer hizmet sınıflarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak geçirilen süreler karşılığında verilen hizmet puanları geçerli sayılır.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki hizmetleri karşılığında verilecek hizmet puanları, bu Yönetmelikle öngörülen il veya ilçe sınıf puanına göre hesaplanır ve önceki puanlarına eklenir.

Hizmet puanının hesabında değerlendirilmeyecek süreler nelerdir?

1. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler (Askerlikte geçen süreler hariç) hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

2. Sözleşmeli personel (öğretmenlik hariç), Geçici personel ve işçi olarak çalışılan süreler hizmet puanından sayılmaz.

Görevlendirme İlsis’e işlendiğinde hizmet puanı nasıl hesaplanır?

* İki okuldan hizmet puanı alınmaz. 90 günden sonra görevlendirilen okulun puanı alınır.

Hangi Süreler Hizmet Puanının Hesabında Değerlendirilir?

Hizmet Sınıfları

Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren il ve ilçeler gruplandırılarak beş sınıfa ayrılır. Bu hizmet sınıflarına giren il ve ilçeler ile bu il ve ilçelerde her hizmet yılı için verilecek hizmet puanı İl, İlçe Sınıfları ve Puan Çizelgesinde gösterilir.

Hizmet Alanı

Hizmet Alanı, her hizmet bölgesinde görevin yapıldığı eğitim kurumunun da bulunduğu yerleşim yerini, ifade eder.

Norm Kadro

Norm Kadro, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmi eğitim kurumlarında branşlara göre bulunması gereken öğretmen sayısını ifade eder.Atama ve yer değiştirme işlemlerinde eğitim kurumlarının atama yapılacak branşlarda boş norm kadrosunun bulunması esastır.

10/8/1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eğitim kurumlarında veya koordinatör okullarda norm kadro fazlası konumundaki öğretmenler norm kadrolarla ilişkilendirilinceye kadar diğer hizmet alanlarından hiçbir şekilde yer değiştirme suretiyle atama yapılmaz.

Hizmet Yılı

Hizmet Yılı, Göreve başlama tarihine göre geçen bir yıllık süreyi, ifade eder.

Hizmet puanı

Hizmet puanı, öğretmenin görev yaptığı hizmet alanlarına göre verilen puanları ifade eder. Yer değiştirmelerde öğretmenin hizmet puanına göre işlem yapılması esastır.

Hizmet Puan Kartı

İl milli eğitim müdürlüklerince “Hizmet Puan Kartı” düzenlenir. Bu karta öğretmenin görev yeri değişikliğine dair bilgiler ile elde ettiği puanlar kaydedilir ve görev yeri değişikliklerinde sicil/özlük dosyaları ile birlikte yeni görev yerlerine gönderilir.

Hizmet Bölgeleri

Öğretmen ihtiyacı ve çalışma koşulları yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırılarak, Türkiye üç hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren iller çizelgede gösterilmiştir. Hizmet bölgeleri öğretmen ihtiyacı ve çalışma koşullarındaki değişmeler çerçevesinde Bakanlıkça yeniden belirlenir.

Hizmet Bölgeleri Çizelgesine (http://altindag.meb.gov.tr/dokuman_ek1_HizmetBolgeleriCizelgesi.pdf) buradan bakabilirsiniz.

Hizmet Puanına İlişkin Ana Madde

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Hizmet Puanının Hesabında Dikkate Alınacak Hususları düzenleyen 37’nci maddesinde; “Hizmet puanının hesabında değerlendirilecek süreler şunlardır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun çalışma şekillerini düzenleyen değişik 4 üncü maddesi kapsamında Devlet memuru statüsünde geçen süreler.
b) Diğer Personel Kanunlarına tabi olarak geçen süreler.
c) (Değişik: 02.07.2003 tarihli R.G.) Özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak geçirilen süreler
d) Muvazzaf askerlikte geçen hizmet süreleri.

Ancak, Bu yönetmeliğin 33 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen süreler (muvazzaf askerlik hariç) değerlendirmeye alınmaz. Muvazzaf askerlik nedeniyle aylıksız izinli geçen süreler ile (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen süreler görevin geçirildiği il veya ilçenin dahil olduğu sınıfta, yurtdışında geçirilen süreler ise (A) ilçe sınıfına dahil hizmet alanlarında geçmiş sayılır” hükmüne yer verilmiştir.

Hizmet Puanı Nasıl Hesaplanır?

1. Özel okullarda öğretmen olarak geçen hizmet süreleri hizmet puanı hesabında değerlendirmeye alınır.

2. 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında olmakla birlikte dershane, kurs, kreş, öğrenci etüt merkezlerinde geçen süreler ile kamu kurumlarında da olsa sözleşmeli, işçi veya kadrosuz usta öğretici olarak geçen süreler Hizmet puanı hesabında değerlendirmeye alınmaz.

3. Öğretmenliğe atanmadan önce; Devlet memuru statüsünde geçen hizmet süreleri (657′ ye tabi personel) ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel olarak geçirilen süreler Hizmet puanı hesabında değerlendirmeye alınır.

4. Öğretmenliğe atanmadan önce; 1475 sayılı İş Kanunu ile sosyal güvenliğe ilişkin 506 sayılı Sosyal Sigortalar ve 1479 sayılı Bağ-Kur gibi Kanunlara bağlı Personel olarak geçirilen süreler Hizmet puanı hesabında değerlendirmeye alınmaz.

5. Gerek memuriyet öncesinde, gerekse (aylıksız izinli sayılarak) memuriyette iken muvazzaf askerlikte (silah altında) geçen süreler, bu hizmetin geçirildiği yerin ilçe sınıf puanı esas alınarak Hizmet puanı hesabında değerlendirilir.

6. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler (Muvazzaf askerlik nedenine bağlı aylıksız izin süreleri hariç) Fiili hizmet sürelerinden sayılması amacıyla borçlanılmış olsa dahi Hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

7. 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre atanan geçici personel statüsündeki süreler hizmet puanında dikkate alınmamaktadır.

8. Görev yeri değişikliğine bağlı mehil müddetinde geçen süreler, yeni görev yerinde geçmiş sayılarak Hizmet puanı hesabında dikkate alınır.

9. Hizmet süresinin dışında hiçbir unsur (Teşekkür, takdir, aylıkla ödül gibi) Hizmet puanı hesabında değerlendirmeye alınmaz.

10. Hizmet puanı hesaplamaları atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin yer değiştirmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde ister isteğe bağlı, ister idari tasarrufla yapılmış olsun, her bir yer değişikliğinde hesaplanması gerektiğinden aynı yerde birden fazla okulda geçen hizmetler Hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

11. Yabancı uyruklu iken yurt dışında Türk kültürüne hizmet mahiyetinde öğretmen olarak geçen hizmetlerden, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sadece fiili hizmetinden sayılan süreler Hizmet puanı hesabında dikkate alınır.

12. Hizmet puanı hesaplamalarında il, ilçe, belde ve köyler görevin geçirildiği tarihteki statüleri (puanları) itibariyle Hizmet puanı hesabında dikkate alınır.

13. İl veya ilçelerin, belde statüsündeki hizmet alanlarında geçirilen her yıla o il veya ilçenin dahil olduğu sınıf için öngörülen puana iki puan ilave edilir.

14. İl veya ilçelerin, Köy statüsündeki hizmet alanlarında geçirilen her yıla dört puan ilâve edilir.

15.Hizmet alanlarında geçirilen değerlendirmeye esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık olan puanın Hizmet puanı hesabında 1/12’si esas alınır.

16.Aydan artan süreler Hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

17.Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması halinde Hizmet puanı hesabında kesirli puan tama tamamlanır.

18. Yılda bir defada veya parça parça toplam 90 günden fazla bölge dışında geçen geçici görev (yurt içi ve yurt dışı) süreleri; görevin geçirildiği il veya ilçenin dahil olduğu sınıfta Hizmet puanı hesabında dikkate alınır.

19. Milli Eğitim Akademisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde geçirilen süreler; görevin geçirildiği il veya ilçenin dahil olduğu sınıfta Hizmet puanı hesabında dikkate alınır.

20.Ücretli ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen iller dışında vekaleten geçirilen hizmet süreleri; görevin geçirildiği il veya ilçenin dahil olduğu sınıfta Hizmet puanı hesabında dikkate alınır.

21.Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda bu iller dışında geçirdikleri süreler; görevin geçirildiği il veya ilçenin dahil olduğu sınıfta Hizmet puanı hesabında dikkate alınır.

22.Yurtdışında geçirilen süreler (A) ilçe sınıfına dahil hizmet alanlarında geçmiş sayılarak Hizmet puanı hesabında dikkate alınır.

Yer değiştirme hizmet puanı

Normal hizmet puanının yanında yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmene aşağıdaki durumlarına karşılık gelen puanlar eklenir. Bu puan, yer değiştirme suretiyle atanmaları bakımından yapılacak sıralamada esas alınır.

Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler için

Eşi çalışan ve şehit olanlar için

24

Eşi emekli olanlar

20

Öğrenim durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler için

16

Sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler için

12

Özel eğitime muhtaç çocukların her biri için

10

Diğer çocukların her biri için

3

Her aylıkla ödül için

5

Her takdirname için

3

Yer değiştirmek istediği yerleşim merkezinde kendisi ve eşine ait konutlarından yalnız biri için.

4