Yazar: ayşenurbahar

Derinliklerde Saklı Kalmış Değerler

1 – Med­ya sa­vun­ma alan­la­rı­na (Kan­dil, Ha­kurk, Zap ve Haf­ta­nin gi­bi Ira­k’­ta­ki PKK kampları­na) yö­ne­lik ha­va sal­dı­rı­la­rı ke­sil­me­li­dir. Yani silahların çift ta­raf­lı sus­ma­sı için komplek­se kapılmadan üze­ri­ne dü­şe­ni yap­ma­lı­dır. Çün­kü ba­rış sü­re­ci­nin ol­maz­sa ol­maz koşulların­dan birisi, çift ta­raf­lı ateş­kes­tir. 2 – Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın sağ­lık, gü­ven­lik ve “özgür­lü­k” ko­şul­la­rı hız­la dü­zel­til­me­li­dir. İm­ra­lı süre­cin­de ön­gö­rül­dü­ğü gi­bi, Öca­lan’ın da­ha ak­tif ve di­rekt ola­rak sü­re­ce ka­tıl­ma­sı için olanak­lar oluş­tur­ma­lıdır. Hü­kü­met, ata­ca­ğı adımlarla İm­ra­lı sis­te­mi­ne ar­tık son ver­di­ği­ni göstermelidir. 3 – ‘Si­lah­lı un­sur­la­rın sı­nır dı­şı­na çekilmesi­’ kararının ha­yat bul­ma­sı için hü­kü­met tarafından ge­rek­li po­li­tik ve ya­sal gü­ven­ce­ler hız­la sağlanmalıdır. Öcala­n’­ın, “Ar­tık si­lahlı unsurlarımızın sı­nır öte­si­ne çe­kil­me­si aşamasına ge­lin­miş­ti­r” sö­zü bir sü­re­cin başlangıcı ola­rak algılan­ma­lı­dır. Hü­kü­met, üzerinde an­la­şı­lan ‘mutaba­kat met­ni­ni­’ bir oyun ola­rak algı­larsa, çekil­me baş­la­ma­dan bi­te­r. 4 – Hükümet, (İmralı’da başlatılan) süreci ilerletmek için ye­ni re­form­la­ra hızlandıracağının açık sin­yal­le­ri­ni ver­me­li­dir. Ör­ne­ğin KCK adı altında yü­rü­tü­len ve bin­ler­ce Kürt si­ya­set­çi­nin esir alın­dı­ğı (tutuk­lan­dı­ğı) si­ya­si soy­kı­rım da­va­la­rı­nı kök­ten­den dü­şür­me­li­dir. Rehin tut­tu­ğu DTK es­ki Eşbaş­kanı Ha­tip Dic­le baş­ta ol­mak üze­re, BDP’­li tutuklu vekiller (Faysal Sarıyıldız, Selma Irmak, Kemal Aktaş, Gülser Yıldırım ve İbrahım Ayhan) dahil tüm seçilmişleri serbest bırakmalıdır. Yukarıda sunulmuş olan maddeler PKK ‘Çekilme Şartlarını’açıklamış olduğu bir yazı dizgesi… Eleştiri okumun ucuna ne bir kitap ne bir kişi almam gerektiği konusunda doğru bilgide değilim. Bazı gerçeklerin görünmezi gerektiği kanısındayım… Adamlarda ki cesarete bakın meydan okurcasına bir de madde yayınlıyorlar. Neyin maddesi Amerikan Emperyalizmin kurmuş olduğu Orta...

Devamını Oku

Sarıkamış Harekatı

Bilindiği üzere Sarıkamış harekâtı 22 Aralık 1914 Birinci dünya savaşı sırasında Osmanlı devletleri ve Rus Çarlığı arasında Sarıkamış da gerçekleşmiş, sonucunda ise Osmanlı Devleti için büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan bir savaş olarak literatürde yerini almıştır. O zamanlar ordunun başında Enver Paşa bulunmaktadır. Olası her türlü olumsuz durumlardan Enver Paşa sorumludur, bu belki de bildiğimiz bir durumdur. Bu olayı eleştirisel bir dille ifade ederken iki noktaya değinmeye çalışacağım ki bilindiği gibi tarih objektif olmayı gerektirir. Fakat bu olay hakkında araştırma yaptığımda kimi tarihçilerin Enver Paşa düşmanı kimi tarihçilerin ise Enver Paşa hayranı olduğunu görmüş bulunmaktayım. Nasıl ki; Enver Paşa gibi Mustafa Kemal Atatürk de dahil cumhuriyeti kuranların büyük çoğunluğu İttihat  ve Terakki  partisinin ileri gelenlerindendir.Bunu neden söyledim;Enver Paşayı suçlamalarındaki bir asıl neden de İttihat  ve Terakki  partisinden dolayı olmasıdır.Sakin sözlerim burada yanlış anlaşılmasın amacım burada Enver Paşayı savunup Mustafa kemal Atatürk’ü yok saymak değil olamazda… Bir hadiseyle daha ele alacak olursak olayı eğer Sarıkamış’ta da Çanakkale deki gibi iki yüz bin kayıp verseydik durum ne olurdu. Belki orada da zafer  kazanılır ve bu zaferin kazanılmasını sağlayan Enver Paşayı yere göğe sığdırılmazdı. Ya da iki yüz bin insan kaybı verdiğimiz Çanakkale Savaşlarında başarısız olunsaydı acaba Mustafa Kemal Paşaya neler edilmezdi.Ya Milli Mücadele başarısızlıkla sonuçlansaydı; kendisini vatan haini ilan eder ve Çanakkale de Ben sizlere savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum! şeklinde vermiş olduğu emirleri delil göstererek 200.000 kişinin telef edilmesine sebebiyet vermekten suçlu...

Devamını Oku