Hükümet dışı kuruluşların incelenmesi amacıyla birkaç Hükümet dışı kuruluş verilerek bunların  yapı ve işleyişleri değerlendirilmiştir.

GÜMRÜK KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ

Sponsor Bağlantılar

Dernek Hakkında Genel Bilgi

Derneğin vizyonu, Yolsuzluğun ülke ekonomisi ve toplum refahı üzerindeki olumsuz etkisinin farkında olarak; Yasal ticarete sınırsız şekilde rehberlik eden, Gümrük işlemlerinin denetlenmesi yoluyla yasal olmayan ticareti tümüyle engelleyen; etkin ve verimli bir kurum olmaktır.

Derneğin misyonu, dış ticaret politikalarının eksiksiz olarak uygulanması ile gümrük kaçakçılık fiil ve teşebbüslerinin engellenmesi amacıyla; Dış ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin gümrük işlemlerini denetlemek ve Gümrük hizmetlerinin yürütülmesinde yol gösterici olmaktır.

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarlık Makamı’na bağlı olarak 03.12.1978 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle kurulan Gümrük Kontrolörleri Kurulu, halen Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü bünyesinde Gümrükler Genel Müdürü’ne bağlı olarak, Gümrük Kontrolörleri Başkanlığı adı altında danışma, denetim, soruşturma, inceleme ve teftiş elemanı olarak görev yapmaktadırlar.

Denetim mesleğindeki kurumsallaşmasını 29 yıl gibi kısa sayılabilecek bir süre içerisinde tamamlamış bulunan Gümrük Kontrolörleri, 1992 yılında kurdukları Gümrük Kontrolörleri Derneği aracılığıyla; ithalat, ihracat, gümrük uygulamaları ve Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği konularında kaynak niteliğinde 30 adet kitap yayınlamışlardır.

Diğer taraftan; 1994 yılından beri 3 ayda bir yayınlanmakta olan Gümrük Dünyası Dergisi 53’üncü sayısına ulaşmış olup; Gümrük Kontrolörleri bu alanda Müsteşarlığımızda tartışmasız öncü olmuşlardır.

Dernek faaliyetleri sadece bunlarla sınırlı olmayıp zaman zaman çeşitli sosyal faaliyetler de düzenlenmektedir. Bu çerçevede, her Genel Kurulu müteakip Sayın Bakanlarımızın ve Müsteşar ve Genel Müdürlerimiz ile tüm Sayın üyelerimizin de iştirak ettikleri geniş katılımlı kokteyller tertip edilmiştir. Ayrıca üyelerimizin iştirakleriyle yılda 4-5 defa yemekli toplantı ve eğlenceler düzenlenmektedir.

Yine Derneğimiz tarafından Orman Bakanlığı İç Anadolu Bölge Müdürlüğü tarafından açılan kampanya çerçevesinde 19.04.1998 tarihinde Ankara İli Sincan İlyakut Mevkiinde 1000 adet sedir ağacından oluşan bir “Hatıra Ormanı” oluşturulmuştur.

Gümrük Kontrolörleri Derneği’nin, Hükümet Dışı Kuruluşların Olmazsa Olmaz Özellikleri İle Bağdaştığı Ve Farklılaştığı Özellikleri:

Kamu sektöründe çalışan ve yalnızca bir birimine yönelik hizmet veren ve Derneği aracılığıyla; ithalat, ihracat, gümrük uygulamaları ve Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği konularında önderlik etme amacı güden ayrıca zaman zaman çeşitli sosyal faaliyetler de düzenleyen bir dernektir. Bu yüzdendir ki GÜMRÜK KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ’ni iş eksenli bir dernek olarak incelemek uygun düşer.

   *Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Kongre başkanlığınca netice ilan edilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Tüzükte yer alan tüm bu hususlar gösteriyor ki hükümet dışı kuruluşların olmazsa olmazlarından olan örgüt içi demokrasi ve katılımcılığın sağlanması için çaba gösterilmektedir.

   * Gümrük Kontrolörleri Derneği faaliyete geçmesini müteakip, hızla bilimsel çalışmalara öncelik vermiştir. Bu çerçevede, 1994 yılı Nisan ayında Gümrük Dünyası isimli dergimiz yayın hayatına başlamış olup, halen 3 ayda bir periyodik olarak yayınlanmaya devam etmektedir. Bu süreli yayınların yanı sıra, Gümrük Mevzuatıyla ilgili olarak bu güne kadar 30 adet kaynak kitap yine Meslektaşlar tarafından hazırlanmış ve Dernekçe yayınlanarak bu hususlardaki yazılı kaynak eksikliği giderilmeye çalışılmıştır. Gümrük Kontrolörleri Derneği tüm bu faaliyet ve amaçları gerçekleştirirken hükümet dışı kuruluşların olmazsa olmaz özelliklerinden olan toplumu ileri taşıma özgörevi ve bilincine sahip bir örgütlenmedir.

   * Zaman zaman çeşitli sosyal faaliyetler de düzenlenmektedir. Bu çerçevede, her Genel Kurulu müteakip Sayın Bakanlarımızın, Müsteşar ve Genel Müdürlerimiz ile tüm Sayın üyelerimizin de iştirak ettikleri geniş katılımlı kokteyller tertip edilmiştir. Ayrıca üyelerimizin iştirakleriyle yılda 4-5 defa yemekli toplantı ve eğlenceler düzenlenmektedir. Bu faaliyetler sayesinde örgütünün ve çalışma alanının önemi hakkında bilgiler vererek üyelerini ve kamuoyunu duyarlılaştırmayı amaçlar.

   * Gümrük Kontrolörleri Derneği yapmış olduğu çalışmalarda toplum çıkarlarını gözetir, temel hedefi mesleki bir kuruluş olmasından kaynaklı olarak Yasal ticarete sınırsız şekilde rehberlik eden, Gümrük işlemlerinin denetlenmesi yoluyla yasal olmayan ticareti tümüyle engelleyen; etkin ve verimli bir kurum olmaktır. Bu bakımdan hükümet dışı kuruluşların olmazsa olmazlarından olan toplum çıkarlarını ön planda tutma ilkesiyle bağdaştığı düşünülebilir.

    * Gümrük camiasını teknik konularda bilgilendirmek ve dolayısıyla bilgi eksikliğinden kaynaklanabilecek hataları mümkün olan en asgariye indirebilmek amacıyla hareket eder. Bu bakımından üyelerin gereksinimlerini karşılayabilmektedir.

   * Dernek tarafından tertiplenen yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirleri vardır ancak kar amacı gütmez. Elde edilen gelirler dernek faaliyetlerini yürütmede kullanır bu bakımdan kar amacı gütmez.

   * Derneğe, Dernekler Kanunu’nun 3’üncü maddesinde belirlenen şartları taşıyan Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Başkontrolörleri, Gümrük Kontrolörleri ve Stajyer Gümrük Kontrolörleri ile daha önce yukarıda sayılan görevlerde bulunmuş olanlar üye olabilir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Bu bakımdan derneğin bağımsız bireylerden oluştuğunu söylemek nispeten mümkündür.  Üyelerin eşit haklara sahip olmaları katmanlaşmayı önleyici niteliktedir.

   *Başka kuruluşlarla herhangi bir birlikteliğe gitmemiştir bu açıdan gücünü artırıcı faaliyette bulunduğu pek söylenemez.

   * Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Dernekten çıkışta da herhangi bir zorlama yoktur. Üyeler tüzüğe uygun hareket ettikleri sürece dernek içinde faaliyetlerini sürdürebilirler ve diledikleri zamanda dernekten ayrılabilirler.

   * Gümrük Kontrolörleri Derneği hükümet dışı bir örgüttür. Dış ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin gümrük işlemlerini denetlemek ve Gümrük hizmetlerinin yürütülmesinde yol gösterici olmak için kurulmuş iş eksenli bir sivil toplum örgütüdür.

   *
Kuruluş, çalışmalarında ayrımcılığa temel olarak  fırsat vermemektedir. Mesleki anlamda ve ilgi anlamında farklı profilden üyeleri barındırmamaktadır.ancak faaliyetlerinden toplumun her katmanı faydalanmaktadır. Bu bakımdan hükümet dışı kuruluşların olmazsa olmaz özelliklerinden bölücü olmama ilkesini bünyesinde barındırır.

   * Dernek yaptığı çalışmalarında katılımı arttırma hedefi gütmemektedir, ancak etki alanını büyük tutmaya çalışmaktadır. Katılımın fazla olmaması hedeflerin daha geniş bir alanda yapılmasını engelleyici yöndedir. Bu bakımdan gönüllü emeğini yücelttiği kanımca söz konusu değildir.

   * Örgüt bünyesinde faaliyet gösteren üyeler dünya üzerindeki yeni haberleri ve ortaya çıkan yenilikleri takip ettiklerini gerek faaliyetlerinde gerekse söylemlerinde dile getirmemişlerdir. Evrensel ilkeler onlar için kaçınılmaz olarak başvurulması gereken ilkelerdendir öyle ki ilgilendikleri alan uluslar arası ve çok uluslu çalışmayı gerektirmektedir. Bu bakımdan evrensel ilkeleri gözetmeleri ve çağdaş değerleri temel almaları öncelikle gerekir.

   * Dernek içinde farklı ve erişilmez katmanlar olması pek mümkün değildir. Yönetim kurulunun seçiminde demokratik ilkeler uygulanmaktadır. Üyelerin dernek yetkilisine ulaşması da zor değildir. İletişim olanakları yeterlidir. Yine yönetim kurulu seçilirken tüzükte belirtilen demokratik ilkelere göre hareket edildiğinden katmanlar arasında geçişlilik vardır.

   * Gümrük Kontrolörleri Derneği bağımsız bir sivil toplum örgütüdür. Herhangi bir yönetsel ve ekonomik bir bağlılığı yoktur.

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ

Tarihçe ve Genel Bilgi

Derneğin Amacı;

Kardiyovasküler alanda yapılan araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek, teşvik etmek, desteklemek
Kalp ve damar hastalıklarına ilişkin mediko-sosyal çalışmalarda bulunmak
Eğitici ve öğretici toplantılar düzenlemek
Bu çalışmalar için vakıf ve müesseseler kurmak
Dış ülkelerde bu konularda çalışan bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Türk Kardiyoloji Derneği, 27 kurucu üyenin bir araya gelmesiyle kuruldu ve ilk tüzüğünün 21 Mayıs 1963 günü İstanbul Postası gazetesinde yayınlanmasıyla kuruluşu resmiyet kazandı.

Merkezi İstanbul’da bulunan Derneğin, 5 Nisan 1980 tarih ve 16951 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığı gibi (karar sayısı 3/563), kamu yararına çalışan derneklerden sayılması Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılmış ve Cumhurbaşkanı’nca onaylanmıştır.

1976, 1984, 1988, 1994,1997 ve 1998 yıllarında değişikliğe uğramış olan TKD Tüzüğü, en son 17 Şubat 2002 tarihli Olağan Genel Kurulda kabul edilen değişikliklerle son şeklini almıştır (31 Aralık 2002, Ekonomi Gazetesi).

Halen sayısı 11 olan TKD Çalışma Gruplarına ilişkin Yönetmelik Yönetim Kurulunun 13 Aralık 2002 tarihli toplantısında kabul edilerek TKD Haber Bülteni’nin Ekim 2002 sayısında yayınlanmıştır.

TKD Başkanlığını 1964 yılından itibaren 20 yıl Prof. Dr. Reşat Garan, 1984 yılından itibaren 10 yıl Prof. Dr. Remzi Özcan, 8 yıl da Prof. Dr. Altan Onat yürütmüştür. Dernek Genel Sekreterliği’ni 1964 yılından itibaren 10 yıl Prof. Dr. Nihad Dorken, sonraki 4 yıl Prof. Dr. Ali Ekmekçi, 1978 yılından sonra 16 yıl Prof. Dr. Altan Onat, dörder yıl da Prof. Dr. Muzaffer Öztürk ve Prof. Dr. M. Ali Oto üstlenmiştir. 2002 yılında yapılan seçimlerde Prof. Dr. M. Ali Oto genel başkan ve Prof. Dr. Oktay Ergene Genel Sekreter seçilmiştir. 2004 genel kurulunda  Prof. Dr.  M. Ali Oto ile Prof. Dr. Oktay Ergene aynı görevlere tekrar seçilmişlerdir.

5 Mart 2006’da yapılan son genel kurulda ise  Prof. Dr. Çetin Erol başkanlığa ve Prof. Dr. Ömer Kozan ise genel sekreterliğe getirilmiştir.

27 Kasım 2004’te Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu (TKYK)’nun ilk Genel Kurulu toplanıp İç Yönergeyi kabul etmiş ve dört yıllık bir süre için görev yapacak kurullarını oluşturmuş; başkanlığa Prof. Dr. Faruk Erzengin’i, Genel Sekreterliğe Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu’nu getirmiştir. TKYK ilk Bilgi Değerlendirme Sınavı’nı 28 Kasım 2005’te gerçekleştirmiştir.

XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi’nde düzenlenen özel bir oturumla resmen başlayan Ulusal Kalp Sağlığı Politika Taslağı TKD’nin öncülüğünde tamamlanıp 22 Mart 2006 Ankara Çalıştayı’nda tüm ilgili alanlardan akademisyen ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla değerlendirilip son redaksiyon için kararlar alınmıştır.

2005 Haziran’ında Lüksemburg’da toplanan Avrupa Kalp Sağlığı Konferansı’na katılan TKD, 29 Haziran 2005’te Sağlık Bakanlığı ile birlikte “Lüksemburg Bildirgesi”ni imzalamıştır.

Türkiye henüz Avrupa Birliği’ne tam üye olmadığı halde, TKD, Lüksemburg Bildirgesi doğrultusunda ESC ve EHN işbirliği ile hazırlanan 4 yıllık Avrupa Kalp Sağlığı Programı’nın (EuroHeart Projesi), katılabileceği tüm alt projelerine katılmak üzere proje dosyalarını tamamlayıp göndermiş ve tüm dosyaları kabul edilmiştir.

XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi ile EBAC akreditasyonu almış olan TKD, Türk kardiyologlarının ve kardiyoloji ile ilgili öteki uzmanlık alanlarından hekimlerin, pratisyen hekimlerin, teknisyen ve hemşirelerin mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi konusunda kapsamlı programlar oluşturup uygulamaktadır. TKD Mezuniyet Sonrası Eğitim Programlarına katılan toplam hekim sayısı 2004’te 4000’i, 2005’te 6000’i geçmiştir.

TKD Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) ile Dünya Kalp Federasyonu (WHF)’nun 1964’ten beri üyesidir. Bu uzmanlık örgütlerinin yönetim kurullarında ve çeşitli çalışma gruplarında çok sayıda üyesi başarıyla görev yapmıştır; yapmaktadır.

TKD 1 Aralık 2004’te bir ilki daha gerçekleştirip Türk tıp uzmanlık dernekleri arasında “profesyonel yönetim anlayışı”nı yaşama geçiren ilk kuruluş olmuştur.

TKD, son bilimsel gelişmeleri de içeren Kardiyoloji Eğitim ve Öğretim Müfredatı Taslağını tamamlamıştır. Yine ESC ile uyum içinde, özel eğitim ve beceriler kazanılmasını gerektiren “Girişimsel Kardiyoloji” ve “Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji”nin Yan Dal Uzmanlık Alanları olarak kabulü için çaba harcamakta, tüm yurt çapında Kardiyoloji eğitim ve uygulama standartlarının oluşturulup geliştirilmesi için çalışmaktadır.

Benimsediği “Misyon Tanımı”nın gereği olan “bilimsel araştırma ve yayınları destekleyip özendirme” ve “kamuoyunu kalp ve damar sağlığı konularında aydınlatma” işlevlerini sistemli bir biçimde yerine getirmektedir.

Türk Kardiyoloji Derneğinin, Hükümet Dışı Kuruluşların Olmazsa Olmaz Özellikleri İle Bağdaştığı Ve Farklılaştığı Noktalar:

Türk Kardiyoloji Derneğinin ana hedefi Toplumsal ve mesleki eğitimi ve araştırmaları destekleyerek Türk halkının kalp-damar sağlığını korumaktır. .Bu amaca ulaşmak için derneğin belirlemiş olduğu bir takım özellikler vardır ki bu özellikler derneğin olmazsa olmazları olması bakımından önem taşımaktadır.

   * Kısa adıyla TKD’nın oldukça geniş bir üye profili vardır. Derneğe üye olmak, Kalp ve damar hastalıklarının nedenlerine yönelik araştırmalar, tanı ve tedavi ile ilgili ya da toplum düzeyinde uygulamalar ile ilgili disiplinlere mensup kişiler Türk Kardiyoloji Derneği’ne üye
olabilirler.Ve tabi bir takım prosüdürlere katlanmak gerekmektedir.Bu bakımdan TKD bir kişinin boyutlarını aşmış oldukça geniş bir üye profiline ulaşmıştır.

   * Dernek faaliyetlerini belirlerken ve gerçekleştirirken belirlenen amaçlar doğrultusunda hizmetler verdiği ve amacından sapmadığı yaptığı faaliyetler itibariyle belli olmuştur.İlgilendikleri alanlar itibariyle katıldıkları projeler ve yarışmalar bu konuda ne kadar etkin hareket ettiklerini göstermektedir.

   * Türk Kardiyoloji Derneği’nin amacı Kardiyovasküler alanda yapılan araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek, teşvik etmek, desteklemek. Kalp ve damar hastalıklarına ilişkin mediko-sosyal çalışmalarda bulunmak. Eğitici ve öğretici toplantılar düzenlemek.Bu çalışmalar için vakıf ve müesseseler kurmak.Dış ülkelerde bu konularda çalışan bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapmak. Bu özellikleri göz önünde tutarsak toplum çıkarlarını ön planda tutarak çalışmalarına devam ettiği söylenebilir.

   * Eğitici ve öğretici toplantılar düzenleyerek kamuya destek olurken kamuoyunu da bu hususta bir nebze de olsa duyarlılaştırır.

   * Gücünü arttırmak için uluslar arası kuruluşlarla ortaklık kurması ve üyelerinin bu kuruluşlara üye olması yeterlidir kanımca. Bu konunda etkin ve başarılı bir yol izlemektedirler. Dernek 1964 yılından beri Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin üyesidir. Derneğimiz Dünya Kalp Federasyonun da üyesi olup genel kurullarında temsil edilmekte, düzenlediği Dünya Kardiyoloji Kongresi’ne de aktif olarak katılmaktadır. Türki Balkan Kardiyoloji Dernekleri ile de yakın ilişki içinde olup zaman zaman kendi ülkelerinde yapılan toplantılarına temsilci göndermekte, bizim toplantılarımıza da üyelerinin katılmasının sağlanmasına çalışılmaktadır. Bu gibi örnekler gücünü arttırma  konusunda yeterice fikir sahibi yapmaktadır bizi.

   * Kuruluş, çalışmalarında ayrımcılığa yer vermemektedir.Yapılan her türlü çalışmada topluma fayda sağlamaya yönelik amaçlar güden bir dernek olması sebebiyle, bu hükümet dışı kuruluşların olmazsa olmaz ilkeleri içinde var olan ayrımcı olmama ilkesini fazlasıyla barındırmaktadır.

   * Derneğe giriş ve çıkışta gönüllülük esastır. Asil üyelik için Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak, Dernekler yasasına göre sürekli veya süreli dernek kurucusu ve üyesi olmasına mani hali bulunmamak ve Kardiyoloji uzmanı olmak yeterlidir. Asli üyeler dernek bünyesinde faaliyet yürütebilir bu bakımdan hükümet dışı kuruluşların olmazsa olmaz özelliklerinde yer alan, gönüllü çalışma ve emeğini yüceltme anlamında, hükümet dışı kuruluşların olmazsa olmaz  ilkeleriyle bağdaşır niteliktedir.

   * TKD hükümet dışı bir sivil toplum örgütüdür. Ayrıca amaçladıklarını gerçekleştirme yolunda, yapı itibariyle hükümetten bağımsız olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Kamu işlevine fayda sağlama bağlamında, devletçe destek gören bir kuruluştur.

   * TKD devletçe ve kişilerce desteklenen  bağımsız bir hükümet dışı kuruluştur. Amaçları doğrultusunda hizmet vermeyi yine belirlediği amaçlar doğrultusunda kamu işlevine destek olmayı amaçlar ki bunun için aslında yönetsel ve ekonomik olarak bağımsız olmasını gerektirir şahıslara yarar sağlamaktan ziyade kamuya destek olmak için bu gereklidir. Dernek aidat ve bağışlarla faaliyetlerini sürdürür görünürde herhangi bir şahsa hizmet ettiği söylenemez kamuya hizmet götürmeyi amaç edinir.         

   * Dernek projeleri, kampanyaları gibi faaliyetleri sonucu elde ettiği gelirleri, hedefleri doğrultusunda yönetmektedir ve kar amacı gütmemektedir. Bu açıdan hükümet dışı kuruluşların olmazsa olmaz özellikleri arasında yer alan kar amacı gütmeme ilkesiyle bağdaştığı söylenebilir.

   * Örgüt içi katılımcılık ve demokrasi söz konusudur örneğin; toplantıya katılan üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği konular gündeme alınır. Bu örnek tek başına yeterli değildir ancak kişilerin tutum ve davranışları katılımın ve demokrasinin söz konusu olduğunu hissettirmektedir. Dernek üyelerinden ikisinin ailemden oluşları ve kendilerinin son derece demokratik oluşu bu görüşümü destekler niteliktedir.

   * Dernek içinde farklı ve erişilmez katmanlar olması pek fazla söz konusu değildir zira yönetim kurulunun seçiminde demokratik ilkeler söz konusudur. Üyelerin dernek yetkilisine ulaşması da zor değildir iletişim olanakları da yeterlidir.

   * TKD’nin uluslar arası kuruluşlarla olan münasebeti ve destekleri evrensel ilkeler ve çağdaş değerleri temel aldığının oldukça açık bir kanıtıdır.

   *Avrupa Birliği’ne üye olmak isteyen Türkiye, Birlik ülkelerinin her alandaki standartlarına ulaşmak için yoğun bir çaba içerisindedir. Türkiye henüz Avrupa Birliği’ne tam üye olmadığı halde, TKD, Lüksemburg Bildirgesi doğrultusunda ESC ve EHN işbirliği ile hazırlanan 4 yıllık Avrupa Kalp Sağlığı Programı’nın (EuroHeart Projesi), katılabileceği tüm alt projelerine katılmak üzere proje dosyalarını tamamlayıp göndermiş ve tüm dosyaları kabul edilmiştir. Bu bakımdan TKD hükümet dışı kuruluşların olmazsa olmaz özelliklerinden, toplumu ileri taşıma özgörevi olması, özelliği ile hizmet verir.

TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VE YEŞİLLENDİRME  KURUMU

Genel Bilgi

TÜRÇEK çevre ve doğa koruma konusunda, siyaset üstü çevre politikaları geliştiren, demokratik, katılımcı bir anlayışa sahip, çeşitliliğe saygılı, kamu yararına çalışan ve kar amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur.TÜRÇEK, Türkiye’nin doğasını ve çevresini korumak için; Ulusal Doğa Koruma Konfederasyonu’nun kuruluşunu sağlar, Türkiye’deki doğa ve çevre konusunda çalışan    sivil toplum kuruluşlarını güçlendirir, yeni yerel girişimlerin kurulmasına destek verir;Doğal alanların sürdürülebilir kullanımı ve doğa ile uyumlu kalkınma amacıyla somut çıktıların elde edilebildiği küçük doğal alanlarda katılımcı yönetim modelleri uygular ve doğal alan ziyaretçi ve eğitim merkezleri işletir;Kurumsal kapasitesini, üye tabanını ve etkinliğini geliştirir.    
TÜRÇEK in Hükümet Dışı Kuruluşların Olmazsa Olmaz Özellikleriyle Bağdaştığı ve Ayrıldığı Noktalar:

   * Dernek bir kişinin boyutlarını aşmıştır. Derneğe toplumun çeşitli katmanlarından üyesi bulunmaktadır bu bakımdan hükümet dışı kuruluşların olmazsa olmaz özelliklerinden olan, bir kişinin boyutlarını aşma, özelliği ile uygunluk gösterir.

   * Dernek bünyesindeki bireyler bağımsızdır. Derneğe üye olma hakkı, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş olan herkes için açıktır. Bu bakımdan bağımsız bireyleri dernek üyelik için kabul eder.

   * Dernek faaliyetlerini yürütürken amaçları doğrultusundaki temel gereksinmelerini heder alır. çevrenin her türlü (hava,kara, su) kirliliğinin önlenmesi, doğal varlıkların ve yaşama ortamlarının korunması için, ülkemizde geçerli olan yasalar, bu yasalara bağlı olarak yürürlükte bulunan yönetmelikler, tüzükler ve uluslararası anlaşmalar doğrultusunda geçerli olan mevzuat doğrultusunda çalışmalar yapar..

   * Dernek dolaylı olarak toplum çıkarlarına da hizmet eder. Çevrenin her türlü (hava,kara, su) kirliliğinin önlenmesi, doğal
varlıkların ve yaşama ortamlarının korunması için faaliyetlerini yürütür.

   * Dernek yürüttüğü çalışmalarla kamuoyunu bilgilendirmeye çalışır. Günümüzde artan çevre sorunları bu uğraşları daha da önemli hale getirmiştir.

   * Gücünü arttırmanın yollarını çeşitli özel kuruluşlardan destekler alarak sağlamaya çalışmıştır.

   * Dernek hangi yaş ve meslek grubundan olursa olsun herkesi kapsadığından bölücü bir özelliğe sahip değildir. Bu bakımdan hükümet dışı kuruluşların olmazsa olmaz özelliklerinden, dernek bölücü olmamalı özelliğine uygun niteliktedir.

   * Dernekte her üye dilediği zaman üyelikten çıkar. Onsekiz yaşını bitirmiş medeni haklarını kullanmaya yeterli, Anayasa ve Atatürk ilkelerine bağlı, iyi, ünlü , karakterli ve toplumda yeri olan bir iş ve meslek sahibi , insan haklarına , çevre sorunlarının ciddiyetine ve toplumsal iyi ahlak kullarına sahip herkes Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu Derneğine üye olabilir.Bu bakımdan hükümet dışı kuruluşların olmazsa olmaz özelliklerinden olan, gönüllü giriş çıkış olmalı, özelliğiyle bağdaşmaktadır.

   * TÜRÇEK konu eksenli hükümet dışı bir kuruluştur. Faaliyetlerini tüzük çerçevesinde özgürce yürütebilmektedir. Hükümet dışı kuruluşların olmazsa olmaz özelliklerinden olan hükümet dışı olma ilkesine uyum gösterir.

   * Dernekte gönüllü emeği yüceltilir. Üyeler ve derneğe yardım etmek isteyen hayırseverler dernek faaliyetlerine birebir katılırlar. Her dönemde ağaçlandırma çalışmalarına üyeler katılım gösterebilirler. Dernek hem bu faaliyetlere aracı olarak hem de kendisi doğrudan yardım yaparak ve çözüm önerileri üreterek katkı sağlamaktadır böylece gönüllü emeğini yüceltir.

   * TÜRÇEK konu eksenli bir dernek olarak hiçbir yönetsel ve ekonomik baskı ve dayatma  altında kalmamakta faaliyetlerini bağımsız olarak yürütmektedir. Bu özelliği itibariyle hükümet dışı kuruluşların olmazsa olmazlarından olan bağımsız olma ilkesiyle bağdaşır.

   * Dernek faaliyetlerinde kar sağlama amacı gütmez amaçlarına ulaşmak için bazı faaliyetler yürüterek buradan elde ettikleriyle çevre sorunları hakkında projeler üretir. Derneğin çeşitli gelir kaynakları vardır.

   * Örgüt içi katılımcılık ve demokrasi söz konusudur örneğin; Genel kurul kararları çoğunlukla alınır. Tabi bu örnek yeterli değildir. Gerek amaçları gerekse hedefleri bakımından katılımcı bir yapıya sahip olmaları gerekmektedir bu anlamda izlenimlerim derneğin demokratik ilkelerle bağdaşır olduğudur.  

   * Örgüt içinde tabakalaşma olduğunu söylemek yersiz olur. Amaçlara ulaşmada demokratik yollar kabul edilmiş ve üyeler arasında irtibat ve bilgi akışı kolay sağlanmıştır.

   * Evrensel değerlere hizmet eder doğal olarak.Amaç her türlü çevre sorunlarıyla müzadele etmektir. Evrensel değerlerden temiz çevre  haklarının korunması gibi başka alanlara hizmet eden çalışmaları vardır. Dernek çağdaş değerleri temel alarak amaçlarını belirlemiş ve uygulama olanağı bulmuştur.

   * Toplumu ileri taşıma işlevini dolaylı olarak yerine getirmektedir. Temiz ve sağlıklı bir çevrenin oluşması için çalışır ve bu amaç uğrunda mücadele verir.

DEĞERLENDİRME

Ödevim çerçevesinde incelemiş olduğum ilk dernek GÜMRÜK KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ ’nin amacı dış ticaret politikalarının eksiksiz olarak uygulanması ile gümrük kaçakçılık fiil ve teşebbüslerinin engellenmesi amacıyla; Dış ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin gümrük işlemlerini denetlemek ve Gümrük hizmetlerinin yürütülmesinde yol gösterici olmaktır Bu amaç doğrultusunda kurulmuş olan derneğin üye sayısı kurumda çalışanlarla sınırlıdır. Ancak bir kişinin boyutlarını aşmadığı söylenemz. Ele aldığı konular bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Temel ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmeyi amaç edinen Gümrük Kontrolörleri Derneği bu bakımda hükümet dışı kuruluşların olmazsa olmaz özelliklerinden birçoğuyla bağdaşır niteliktedir. Gümrük Kontrolörleri Derneği iş eksenli bir örgüt olmasından kaynaklı olarak yoğunluklu olarak kendi alanına ilişkin konularda fikirler üretmekte ve bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. Doğal olarak kamu eksenli derneklerde olduğu gibi birincil hedefi toplum bilincini yükseltmeye yönelik değildir Gümrük Kontrolörleri Derneği’ne giriş çıkış tüzükte belirtildiği üzere gönüllüdür.Bu  özelliğiyle kamu yararına çalışan dernekler ve konu eksenli derneklerle ortak özelliğe sahiptir. Evrensel değerler ve çağdaş ilkeleri göz önünde tutarak dernek çalışmalarını yürütmektedir. Gümrük Kontrolörleri Derneği iş eksenli bir yapılanmada olsa toplumu ileriye taşımayı hedefler ancak önceliği ilgi alanına yönelik konularda ilerleme sağlamaya dönüktür dolayısıyla bu bahsettiğimiz konuda topluma daha çok dolaylı yoldan katkı sağlar.

İkinci olarak kamuya destek veren TKD’yi incelemeye çalıştım.Bu incelemede kimi yönleriyle hükümet dışı kuruluşların olmazsa olmazlarıyla bağdaşıp bağdaşmadığını inceledim.Bu yönlere değinecek olursak;. Kamuya destek olan TKD, hükümet dışı bir kuruluş olarak, insan sağlığını korumaya yönelik bilgilendirici ve tedbire yönelik çalışmalar içerisindedir dolayısıyla toplum kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Dernek bir kişinin boyutlarını aşmıştır. Hizmetlerinde toplumun çıkarlarını ön planda tutmuştur. TKD faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmiş ve duyarlılık sağlamaya çalışmıştır. Dernek içi demokrasi hedeflenmiş ve bağımsız yapılarını korumuşlardır. TKD’ ye giriş ve çıkışta gönüllülük esastır yaptıkları faaliyetlerde ve etkinliklerde bireylerin katılımına özen gösterilmiş ve emeğin yüceltilmesine çalışılmıştır. Evrensel ve çağdaş değerleri göz önüne tutarak çalışmalarını sürdüren bir örgütlenmedir. TKD yaptığı çalışmalarda kar amacı gütmez. TKD gücünü arttırmak için çok sayıda ulusal ve uluslar arası birliktelik kurmuştur bu açıdan hükümet dışı kuruluşların, örgüt gücünü attırmanın yollarını aramalı özelliğiyle birebir uyuşmaktadır.

Son olarak incelemeyi uygun bulduğum konu eksenli dernek olan TÜRÇEK, üyelerinin aidatları ve çeşitli yardım ve desteklerle çevre sağlığının korunması için aracı bir kurumdur. Dernek diğer incelediğim derneklerde olduğu gibi bir kişinin boyutlarını aşmış ve bağımsız bireyleri bünyesinde barındıran bir dernektir. Dernek belirlediği temel hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Çevre sağlığını korumaya yönelik çalışmaları kamu işlevine destek olan bir dernek gibi toplum çıkarlarını göz önünde bulundurur. Derneğe giriş çıkış serbesttir Bütünleştirici bir dernek olması bakımından önemlidir. Üyelerini çalışmalarına katarak gönüllü emeğini yücelten bir dernek özelliğindedir. Yönetsel ve ekonomik olarak toplum ve insan çıkarları için faaliyette bulunur. Örgüt içi demokrasi ve katılımcılığın var olduğundan kurum içi katmanlar oluşmamıştır.