KORKMAZ, Ramazan vd. (2009), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, -1839-2000-, Ankara: Grafiker Yayınları.
Tanzimat’tan günümüze kadarki dönemi kronolojik olarak ele alan eserde her başlığı farklı bir akademisyen hazırlamıştır. İlk bölümde, Tanzimat edebiyatını hazırlayan süreçten söz edildikten sonra yeni edebiyatın öncü isimlerine geçilir. Bu bölümde ele alınan isimler; Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ahmet Mithat Efendi’dir.

Sponsor Bağlantılar

Tanzimatçılar ve Servet-i Fünuncular arasında bir “ara nesil”den söz eden eserde bu bölümü yazan Cafer Gariper tarafından bu nesil; “klasik edebiyatı sürdürmek isteyenler”, eski ile yeni arasında yer alanlar”, “yenilikçiler” olmak üzere üç gruba ayrılır.

Cumhuriyet dönemi edebiyatını türlere göre inceleyen eser “mizah ve hiciv”, “edebi eleştiri” gibi türlerin edebiyatımızdaki gelişimine yer verir.

Ayrıca bu eserin önemli bir özelliği de “çocuk edebiyatı” alanındaki çalışmalara yer vermesidir. (Okumuş ve Şahin: 2010)

TÜRK EDEBİYAT TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI