Yapım eki getirilerek türetilen yeni anlamlı sözcüklere “türemiş sözcük” denir.
Türemiş sözcükte en az bir tane yapım eki bulunur.
Türemiş sözcüklere “gövde” de denir.

Sponsor Bağlantılar

NOT: Türemiş sözcüklerde, sözcüğün kökü ile gövdesi arasında mutlaka bir anlam ilgisi olmalıdır.

kök  +  yapım eki            Kök  +  yapım eki  +  yapım eki
türemiş sözcük                         türemiş sözcük
(gövde)                                    (gövde)

şarkıcı          (şarkı–cı)
soygun         (soy–gun)
örtülü            (ört–ü–lü)
görüştür–      (gör–üş–tür–)
sızla–           (sızı–la–)
sessizlik       (ses–siz–lik)
kırılgan          (kır–ıl–gan)
Türkçe          (Türk–çe)
kulaklık         (kul–ak–lık)
susa–           (su–sa–)
şakalaş–       (şaka–laş–)
çınlat–          (çın–la–t–)

Sözcükte Yapı

Yapısına Göre Sözcükler

1. Basit Sözcükler
2. Türemiş Sözcükler
3. Birleşik Sözcükler