TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MUHASEBE STANDARTLARI NASIL GELİŞTİ
 
SMMM ŞÜKRAN ERDEM

GİRİŞ

Sponsor Bağlantılar

Dünya’daki muhasebe standartlarına uyum sağlamak için, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK), Uluslar arası Muhasabe Standartlarını (IFRS) Türkçeye çevirerek TMS/TFRS, Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Uluslar Arası Muhasebe Standardını (IFRS SMEs) ise KOBİ TFRS adı altında Resmi Gazetede yayınlamıştır. Ülkemizde bankalarla başlayan zorunlu denetim uygulaması halka açık şirketler ve sigorta şirketlerini kapsayacak şekilde genişlemiştir. TMS/TFRS 2005 Yılından itibaren Halka açık şirketlerde, bankalarda, sigorta şirketlerinde uygulanmaktaydı, 2013 yılından itibaren  sermaye şirketleri için Bağımsız denetim zorunlu hale gelmiştir.

Muhasebe Standartları için çeşitli uygulamalar vardır, geçmişten günümüze muhasebe standartlarının gelişimi incelenecektir.

Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Muhasebe Standartlarının Temel tanımları yapılacaktır. İkinci bölümde, Muhasebe Standartlarının Dünya’daki Gelişimi, Türkiye’deki gelişimine ise üçüncü bölümde yer verilmiştir. Dördüncü bölüm ise ülke örnekleriyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki muhasebe standartları uygulamasına ayrılmış ve gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin bu uygulamada karşılaştıkları sorunlar irdelenmiştir. Beşinci bölümde, Muhasebe Standartları Türkiye açısından irdelenmiştir ve VUK ile karşılaşılan sorunlara değinilecektir. Son bölüm olan sonuç bölümünde ise çalışmanın kısa bir özeti ve Türkiye açısından Muhasebe Standartlarının uygulaması konusunda varılan sonuç yer almaktadır.

1. MUHASEBE STANDARTLARI

2. MUHASEBE STANDARDININ DÜNYA’DAKİ GELİŞİMİ

3. MUHASEBE STANDARDININ TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ

4. GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE MUHASEBE STANDARTLARI

5. TMS’NIN VUK İLE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ

SONUÇ

TMS/TFRS’nin ülkemizde zorunlu hale gelmesiyle bir çok gelişme olacaktır. Tüm Dünya ülkelerinin iletişim için ortak bir dile ihtiyacı olduğu kadar, Finansal tabloların anlaşılması için de ortak bir standarda ihtiyacı vardır. Ortak muhasebe dili dediğimiz, 100 den fazla ülkede kullanılan Uluslar arası Muhasebe Standartlarıdır. UFRS’nin ülkemizde tüm sermaye şirketlerinde zorunlu olmasıyla bir çok avantajlar sağlanacaktır. Finansal tabloların güvenilir olması tüm dünyada genel kabul görmüş muhasebe ilkeleriyle mümkündür. Ülkelerin UFRS ‘yi uygulamasıyla birlikte finansal tabloların karşılaştırması kolaylaşacak, finansal tablolara olan güven artacak, yabancı yatırımcıların finansal bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlayacaktır. Böylece uluslararası yatırımın akışı önündeki en önemli engel ortadan kalkmış olmaktadır.

 
NİSAN 2012
 
KAYNAKÇA

Demir, Yrd. Doç. Dr. Volkan – Arş. Gör. Oğuzhan Bahadır, UFRS TFRS Kapsamında işl. Birleşmeleri ve konsolidasyon, Nobel yayın dağıtım, İstanbul, Şubat 2009

Demir, Yrd. Doç. Dr. Volkan, TFRS/UFRS Kapsamında Finansal Araçlar, Nobel yayın dağıtım, Ankara, Nisan 2009, s.1,2

Demirel, Doç. Dr. Burcu Utku – Kemal Gürsoy, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 103, İstanbul Ocak – Şubat 2011 s.20

Elarman, Ferda, Türk İş Dünyası Şeffaflaşmaya Hazırmı, 23/02/2007,

http://kgk.gov.tr/kategori/uluslararasi-gundem-140-0.html

http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/histroy/History.htm

http://www.kgk.gov.tr/

http://www.ortakpayda.com/articles.php?ID=7156,

http://www.tsrsb.org.tr/tsrsb/Maliye+ve+Muhasebe/Finansal+Raporlar/IASB.htm

Kavut, Doç. Dr. Lerzan – Doç. Dr. Oktay Taş: Uluslar arası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, İsmmo Yayın No:130, İstanbul, 2009, s.44

Kaya, Doç. Dr. İdil, Fasb-Iasb Anlaşması Ve Global Finansal Muhasebe Standartlarına Doğru, http://www.archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/…/4Oturum/IdilKaya.pdf

Kaynak: Deloitte

Kepekçi, Prof. Dr. Celal, Bağımsız Denetim, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, Ekim 2004, s.vii