Kök ya da gövde durumundaki sözcüklere getirilerek yeni sözcükler türetmeye yarayan eklerdir.

Türkçede dört çeşit yapım eki vardır:

1. Addan Ad Yapan Ekler

Sponsor Bağlantılar

Kök ya da gövde durumundaki adlara gelerek onlardan yeni adlar türeten eklerdir.

–lik   (–lık, –lik, –luk, –lük)
zeytinlik, taşlık, kayalık, odunluk, kömürlük, çöplük, gözlük, gelinlik, kulaklık, güzellik, çocukluk, iyilik, kötülük, dostluk, avukatlık, öğretmenlik, çiftçilik, doktorluk, yazlık, kışlık, kiralık, günlük, turşuluk

–li   (–lı, –li, –lu, –lü)
akıl, çizgili, sisli, bilgili, yağmurlu, Adana, Ankara, Kayserili, tat, saygı, şekerli, tuzlu, yağ, acı, kokulu, naneli, taş, sopa, hüzün, neşeli

–siz   (–sız, –siz, –suz, –süz)
tatsız, tuzsuz, şekersiz, görgüsüz, işsiz, deneyimsiz, korkusuz, saygısız, ölümsüz, düşüncesiz, parasız, vefasız, tarafsız

–ci   (–cı, –ci, –cu, –cü, –çı, –çi, –çu, –çü)
yalan, yolcu, eskici, futbolcu, av, demirci, oduncu, dişçi, çiçekçi, ecza, inatçı, kavga, şarkı, sanatçı, ülkü, milliyetçi, siyasetçi

–cil   (–cıl, –cil, –cul, –cül, –çıl, –çil, –çul, –çül)
bencil, insancıl, ölümcül, evcil, etçil, otçul

–ce   (–ca, –ce, –ça, –çe)
Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Çince, Rusça, bilmece, bulmaca, kesmece, seçmece, çekmece

–cak   (–cak, –cek)
büyücek (büyük–cek), çabucak (çabuk–cak), yavrucak, oyuncak

–cik   (–cık, –cik, –cuk, –cük)
sıcacık (sıcak–cık), ufacık (ufak–cık), bağcık, tosuncuk, maymuncuk

–dem   (–dam, –dem, –tam, –tem)
gündem, yöntem, erdem

–er   (–ar, –er)
ikişer, üçer, altışar, onar, yüzer, biner

–deş   (–daş, –deş, –taş, –teş)
vatandaş, meslektaş, sırdaş, yoldaş, sesteş, adaş (ad–daş), kardeş (karın–daş), çağdaş, soydaş

–k   (–k, –ak, –ek)
solak, ortak, başak, benek, topak

–(i)msi   (–(ı)msı, –(i)msi, –(u)msu, –(ü)msü)
ekşimsi, pembemsi, sarımsı, acımsı, mavimsi

–(i)mtırak   
yeşilimtırak, ekşimtırak, sarımtırak

–in   (–ın, –in, –un, –ün)
yazın, kışın, güzün, demin, ansızın

–ki
akşamki (maç), yarınki (toplantı), dün (hava), evdeki (hesap), bitişikteki (komşu)

–leyin
geceleyin, sabahleyin, akşamleyin

–sel   (–sal, –sel)
kumsal, kişisel, duygusal, toplumsal, yüzeysel, tarımsal, hayvansal, bitkisel, küresel, belgesel, kırsal

–si   (–sı, –si, –su, –sü)
kadın, erkeksi, çocuksu

–(i)nci   (–(ı)ncı, –(i)nci, –(u)ncu, –(ü)ncü)
birinci, ikinci, üçüncü, sonuncu, kaçıncı

–ti   (–tı, –ti, –tu, –tü)
hırıl, gürül, patır, şırıl, fısıl, çatır, gıcır, cızır

2. Addan Fiil Yapan Ekler

Kök ya da gövde durumundaki adlara gelerek onlardan fiiller türeten eklerdir.

–e   (–a, –e)
kana–, türe–, oyna– (oyun–a–), boşa–, tüne

–de   (–da, –de)
fısılda–, hışırda–, gıcırda–, gümbürde–, fokurda

–el   (–l, –al, –el, –ıl, –il, –ul, –ül)
azal–, düzel–, yönel–, çoğal– (çok–al–), daral–, doğrul–, eğril–, incel–, durul

–er   (–r, –ar, –er)
karar–, ağar– (ak–ar–), öner–, sarar– (sarı–ar–), yeşer– (yeşil–er–), morar

–ik   (–ık, –ik, –uk, –ük)
birik–, acık– (aç–ık–), gecik– (geç–ik–), gözük

–imse   (–ımsa, –imse, –umsa, –ümse)
benimse–, özümse–, azımsa

–kir   (–kır, –kir, –kur, –kür)
haykır–, fışkır–, püskür–, tükür–, hıçkır

–le   (–la, –le)
sula–, yükle–, dişle–, hatırla–, ekle–, yolla–, başla–, özetle–, ciltle–, avla–, ucuzla–, şişmanla–, yumurtla– (yumurta–la–), temizle–, gizle–, konakla–, zıpla–, ofla–, pufla–, patla–, gürle–, çınla–, mele–, havla

–len   (–lan, –len)
hastalan–, yaşlan–, güneşlen–, evlen–, sinirlen–, öfkelen–, kuşkulan

–leş   (–laş, –leş)
şakalaş–, dertleş–, haberleş–, sözleş–, katılaş–, uzaklaş–, buharlaş–, güzelleş

–se   (–sa, –se)
susa–, duraksa–, garipse–, önemse

3. Fiilden Fiil Yapan Ekler

Kök ya da gövde durumundaki fiillere gelerek onlardan yeni fiiller türeten eklerdir.

–dir   (–dır, –dir,–dur, –dür, –tır, –tir, –tur, –tür)
güldür–, öldür–, sustur–, kandır–, yıktır–, kırdır–, söndür–, küstür–, bozdur–, çaldır–, uyandır–, bölüştür–, kaptır

–il   (–ıl, –il, –ul, –ül)
yırtıl–, kesil–, satıl–, açıl–, kırıl–, üzül–, bozul–, dökül–, sıkıl

–in   (–n, –ın, –in, –un, –ün)
giyin–, süslen–, korun–, taran–, kaşın–, yıkan–, övün

–ir   (–ır, –ir, –ur, –ür)
pişir–, doyur–, şişir–, düşür–, batır

–iş   (–ş, –ış, –iş, –uş, –üş)
dövüş–, bul–, kaçış–, ağlaş–, anlaş–, dönüş–, boğ–, çarpış

–t
kurut–, boyat–, sıvat–, şaşırt–, başlat–, ödet–, kısalt–, dirilt

4. Fiilden Ad Yapan Ekler

Kök ya da gövde durumundaki fiillere gelerek onlardan adlar türeten eklerdir.

–ce   (–ca, –ce)
düşünce, eğlence, söylence, sakınca

–gen   (–gan, –gen, –kan, –ken)
kaygan, üretken, girişken, alıngan, kırılgan, sıkılgan, çalışkan, saldırgan, atılgan, konuşkan, unutkan, iletken, değişken, çekingen, girişken

–ge   (–ga, –ge, –ka, –ke)
bilge, süpürge, kavurga, bölge, bileşke, gösterge

–gi   (–gı, –gi, –gu, –gü, –kı, –ki, –ku, –kü)
at, as, sür, çizgi, keski, çal, duygu, gör, say, bilgi, sevgi, dergi, ör, vurgu, sal, vergi, bitki, yetki, bulgu, bas

–gin   (–gın, –gin, –gun, –gün, –kın, –kin, –kun, –kün)
üzgün, yorgun, bezgin, bitkin, seçkin, dalgın, şaşkın, olgun, küskün, durgun, pişkin, yangın, soygun, bozgun, bilgin

–i   (–ı, –i, –u, –ü)
gezi, kazı, gömü, koşu, soru, korku, koku, örtü, yazı, doğu, batı, sayı, takı, artı, açı, ölü, sıkı, dolu

–ici   (–ıcı, –ici, –ucu, –ücü)
yanıcı, dondurucu, patlayıcı, kalıcı, kesici, yazıcı, yıkıcı, kavurucu, satıcı, alıcı, verici, üzücü, sıkıcı, ısıtıcı, soğutucu, kırıcı, sürükleyici, besleyici, izleyici

–ik   (–k, –ak, –ek, –ık, –ik, –uk, –ük)
durak, konak, tapınak, ölçek, uçak, batak, tarak, bıçak, kaçak, dilek, istek, yatak, adak, parlak, titrek, yıkık, düşük, sökük, yanık, yenik, uyuşuk, kırık, soğuk, dişlek, konuk, şımarık, ılık, öksürük, çürük

–m   (–m, –ım, –im, –um, –üm)
yaşam, doğum, ölüm, üretim, tüketim, seçim, durum, gelişim, uçurum, bakım, onarım, biçim, kesim, alım, satım, dilim, içim, pişirim

–n    (–n, –ın, –in, –un, –ün)
tütün, esin, basın, yayın, yığın, ekin, sorun, yazın, dizin, sayın

–nç   (–(ı)nç, –(i)nç, –(u)nç, –(ü)nç, –ç)
bilinç, övünç, sevinç, basınç, inanç, korkunç, gülünç, iğrenç, utanç, kazanç

–nti   (–(ı)ntı, –(i)nti, –(u)ntu, –(ü)ntü; –tı, –ti, –tu, –tü)
gezinti, sarsıntı, silinti, kazın, süprüntü (süpür–üntü), kırıntı, döküntü, çalın, ayrıntı (ayır–ıntı), saplan, bağlan, yaşan, kalın, görün, sıkıntı, özenti

–iş   (–ış, –iş, –uş, –üş)
bul, açılış, kapanış, kurtul, yağış, dönüş, uç, göster, yanlış (yanıl–ış), dik, kaçış

–t   (–t, –ıt, –it, –ut, –üt)
taşıt, geçit, umut, yapıt, yazıt, kesit, anıt, sarkıt, dikit, konut, yakıt, yapıt

–me   (–ma, –me)
okuma, yazma, uçurtma, dondurma, kavurma, dinlenme, kazma

–mek   (–mak, –mek)
yemek, içmek, gülmek, uyumak, çakmak

–ti   (–tı, –ti, –tu, –tü)
karar, ürperti, belirti, bağır, sarar (sarı–ar–tı), doğrultu

–e   (–a, –e)
süre, sapa, yara, doğa, kısa, çevre (çevir–e)

–men   (–man, –men)
yönetmen, okutman, belletmen, öğretmen, eğitmen, sayman, seçmen,
göçmen, şişman

Sözcükte Yapı

Ekler

I.  Yapım Ekleri

1. Addan Ad Yapan Ekler
2. Addan Fiil Yapan Ekler
3. Fiilden Fiil Yapan Ekler
4. Fiilden Ad Yapan Ekler

II.  Çekim Ekleri

a) Ad Çekim Ekleri
1. İyelik Ekleri
2. Durum Ekleri
3. Çokluk Eki (-lar, -ler)

b) Fiil Çekim Ekleri
1. Kip Ekleri
2. Kişi Ekleri